Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.

------

----

 Ultimele anunţuri

(19.04.2019) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia intenționează să închirieze un imobil și terenul aferent (CPV 70310000-7) cu destinație birouri și arhivă.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operational Capital Uman - Axa prioritară 7, Domeniul Major de Intervenţie: 7.4 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional, POCU/155/7/4/115713
Titlul proiectului : “Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării OIRPOSDRU Sud Muntenia„
Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract de închiriere spațiu
Durata contractului: 01.05.2019 – 31.10.2021
Valoarea estimată: 401.626,24 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită pentru depunerea ofertelor: 24.04.2019, ora 12,00
Data deschiderii ofertelor: 24.04.2019, ora 13,00
Locul de depunere: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi, Registratură
Persoană de contact : Georgian GÂNDEA , tel: 0242 314042/0242 314048, fax 0242 314431, adresă de e-mail oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro .
Anunţ, Caiet de sarcini şi formulare chirie spaţiu (pdf) ; Caiet de sarcini şi formulare chirie spaţiu (doc)

(19.04.2019) AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”

(18.04.2019) AM POCU publică lista intermediara pentru apelul de proiecte vizand creșterea ocupării tinerilor NEETs

(16.04.2019) Registrul ordinelor de plata POCU pentru perioada 12.04.2019-15.04.2019

(15.04.2019) AM POCU publică lista intermediară cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/519/1/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia)

(15.04.2019) AM POCU publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară

(15.04.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Opera țional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică în consultare publică GS CS „Modernizarea instituțiilor pieței forței de munca”, AP 3/ PI 8.vii/ OS 3.10&3.11
Autoritatea de Management pentru POCU publică in consultare publică Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente/sisteme/proceduri/servicii/mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile; Obiectiv specific 3.11: Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
Obiectivul acestui apel de proiecte este finanțarea prin mecanismul competitiv a unor proiecte care vizează consolidarea capacității administrative a SPO și asigurarea unui nivel adecvat de resurse pentru oferirea de servicii la standarde europene.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 22 aprilie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro
Anexa 2 Criterii de evaluare si selectie
Anexa 1 – Grila de conformitate si eligibilitate
AJOM GHID 3.103.11AJOFM revizuit_11.04.2019 consultare

  ---