Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.

------

----

 Ultimele anunţuri

(13.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – – Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate –  „Inovare prin formare”.
 Începând cu data de 13 iunie 2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”
 Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul „Inovare prin formare”
Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+

(13.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent axei prioritare 4, OS 4.12,  4.13, 4.14.   Perioada de depunere a proiectelor este prelungită până la data de 5 iulie 2019.   Corrigendum ghidul solicitantului „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

(07.06.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia intenționează să închirieze un imobil și terenul aferent (CPV 70310000-7) cu destinație birouri și arhivă.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operational Capital Uman - Axa prioritară 7, Domeniul Major de Intervenţie: 7.4  - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional, POCU/155/7/4/115713
Titlul proiectului: “Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării OIRPOSDRU Sud Muntenia„
Cod CPV: 70310000-7
Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract de închiriere spațiu
Durata contractului: 01.07.2019 – 31.10.2021
Valoarea estimată: 374.869,60 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.06.2019, ora 10,00
Data deschiderii ofertelor: 14.06.2019, ora 11,00
Locul de depunere: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași, Registratură
Persoană de contact: Georgian GÂNDEA , tel: 0242 314042/0242 314048, fax 0242 314431, e-mail:oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro
Anunţ, Caiet de sarcini şi formulare (pdf), Caiet de sarcini şi formulare(doc)

  ---