Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia funcționează în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, conform Hotărârii nr.52/15.02.2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. OIRPOSDRU Sud Muntenia, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat.

------

----

 Ultimele anunţuri

(17.09.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”

(17.09.2018) AM POCU lansează apelurile competitive de proiecte „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice”

(13.09.2018) Clarificări pentru potențialii aplicanți care doresc să depună proiecte în cadrul apelurilor POCU care finanțează intervenții prin instrumentul ITI Delta Dunării

(11.09.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Școală pentru toți”

(11.09.2018) POCU: metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor              

(10.09.2018) AM POCU: corrigendum la ghidul solicitantului „Programul național de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii”

(10.09.2018) AM POCU lansează apelul de proiecte „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”

(07.09.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/390/5/1/ „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiune mai puțin dezvoltată”.

(05.09.2018) AM POCU publică Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020

(05.09.2018) AM POCU publică Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU

(30.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 480/2018.
Corrigendum-ul vizează prelungirea termenului de depunere a proiectelor, precum și alte modificări referitoare la aspecte privind cererile de finanțare depuse în cadrul acestui apel.

(30.08.2018) AM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior”, AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8.

(30.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6, cu depunere în MySMIS începând cu data de 18 septembrie 2018, ora 16.00.
Acest apel vizează, prin mecanismul non-competitiv, consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială din comunități marginalizate de a iniția, coordona și de a implementa măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, prin furnizarea de resurse umane adecvate și formarea profesională a acestora, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului care activează în sectorul asistenței sociale la nivel național, contribuind astfel la consolidarea rețelei publice de asistență socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 20.000.000 euro, din care 17.741.354,69 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 1.806.916,25 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.