Anunţuri

(19.07.2019) Rezultatul final obţinut de candidaţi la examenul organizat în data de 18.07.2019 în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.

(18.07.2019) În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 18 iulie 2019, privind stadiul procesului de evaluare, cu mențiunea că rezultatele finale aferente procesului de evaluare vor fi publicate după finalizarea evaluării tuturor cererilor de finanțare depuse și după soluționarea tuturor contestațiilor.

(18.07.2019) Rezultatul obţinut de candidati  la  interviul  organizat în data de 18.07.2019 în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.

(18.07.2019) Rezultatul probei scrise pentru concursul/examenul organizat în data de 18.07.2019, în vederea promovării în grad superior celui deţinut a funcţionarului public din cadrul OIR POS DRU Sud Muntenia.

(15.07.2019) Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul/examenul organizat în vederea promovării în grad superior celui deţinut.

(12.07.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează concurs în vederea ocupării, pe perioadă determinată (până la data de 31.12.2019), a unui număr de 19 posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul proiectul „Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Anunţ concurs
Anexa 1_Formular inscriere concurs
Anexa 2_Declaratie
Anexa 3_Calendar
Anexa 4_Bibliografie
Anexa 5_Bibliografie
Anexa 6_Bibliografie

(08.07.2019)Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publica corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCATIE ANTEPRESCOLARA”, aferent AP 6/PI 10.i/OS 6.2.
 Corrigendum-ul vizeaza clarificarea aspectelor care tin de costurile unitare privind serviciile educationale, in sensul ca se include TVA in cadrul baremului standard de cost/anteprescolar/luna, in valoare de 765 de lei, atat pentru regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), cat si pentru regiunea mai dezvoltata (Bucuresti-Ilfov).
 De asemenea, se modifica datele de deschidere si de inchidere ale apelului, dupa cum urmeaza: sistemul electronic MySMIS se va deschide in data de 08.08.2019, ora 16.00 si se va inchide in data de 09.10.2019, ora 16.00.
 Ordin 1249_05.07.219

(04.07.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 04.07.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12 – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, pentru etapa de evaluare tehnica si financiara.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
POCU_Modalitatea_de_utilizare_a_mecanismului_de_clarificare_MFE.

(03.07.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publica corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI”, aferent AP 6/PI 10.iv/OS 6.14. Corrigendum-ul vizeaza clarificarea cadrului de furnizare a serviciilor de consiliere si orientare din invatamantul preuniversitar, precum si clarificari privind acreditarile solicitate la depunerea cererii de finantare.
Ordin 1237 din 2 iulie 2019 – Corriggendum
Anexa 3_Criterii conformitate admin si eligibilitate
Anexa 4_Grila de evaluare si selectie tehnică și financiară
Anexa 6

(01.07.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si România Start-Up Plus” aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.
Actualizarea schemelor de ajutor de minimis menționate vizează în special detalierea atribuţiilor entitaţilor implicate: AM POCU/OIR POCU/administratori scheme de ajutor de minimis/beneficiari de ajutor de minimis.
schema de minimis România Start Up_obs. CC 27 mai 2019 pdf
Schema de minimis Diaspora Start Up_cu obs CC 27 mai 2019 pdf

(27.06.2019) Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, va fi deschis în perioada 28 iunie – 30 septembrie 2019.
 Proiectele finanțate vor susține tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie să reintre în sistemul de educație și formare.
 Bugetul apelului 163,45 mil. euro, din care aprox. 145 mil. euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia, iar 18,45 mil. euro pentru regiunea București-Ilfov.
 Ce finanțăm:
• Dezvoltarea programelor de tip „A doua șansă”;
• Furnizarea de programe „A doua șansă”;
• Servicii de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții.
 Cine va putea depune proiecte:
• Agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Educației Naționale şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
• Instituţii de învăţământ acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
• Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
• Furnizori de formare profesională, publici sau privați;
• Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (de ex. organizaţii sindicale);
• Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
• Administrația Națională a Penitenciarelor şi instituţii subordonate;
• Instituţii/ agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
• Autorități publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
• ONG-uri.
 Ghidul solicitantului „Măsuri de educație de tip a doua șansă”

(27.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” – aferent AP 4/PI 9.iv/OS 4.15.
 Modificarea vizează prelungirea apelului până la data de 31 iulie 2019, ora 16.00.
 Corrigendum ghidul solicitantului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate”

(27.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării – aferent AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, cu depunere în MySMIS începând cu data de 28 iunie 2019, ora 16.00.
 Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, destinat exclusiv teritoriului ITI Delta Dunării.
 Apelul vizează sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate în concordanţă cu nevoile specifice ale persoanelor vârstnice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază aferente exclusiv teritoriului ITI Delta Dunării.
 Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 2 mil. euro.
 Ghidul solicitantului „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării 

(20.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului – condiții specifice „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, aferent  axei prioritare 6: „Educație și competențe”, obiectivul specific 6.2. „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”.
 Corrigendum-ul vizează revizuirea cheltuielilor eligibile în ceea ce privește aplicarea baremelor standard de cost/antepreșcolar/lună, precum și modificarea perioadei de depunere a proiectelor.
 Ordinul pentru modificarea ghidul solicitantului „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”
Ghidul solicitantului „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”

(19.06.2019) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia în urma organizării unei proceduri proprii, a încheiat Contractul de închiriere spațiu nr. 10152/18.06.2019, prestator Anisoara ANDREI, persoana fizica, pentru spaţiul Clădire de birouri şi arhivă amplasat în str. Portului, nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași în cadrul Contractul de finanţare POCU/155/7/4/115713.
Valoarea contractului de închiriere imobil : 348.766 lei
Durata contractului: 01.07.2019 – 31.10.2021
Sursa de finantare este asigurată prin Programul Operational Capital Uman - Axa prioritară 7, Domeniul Major de Intervenţie: 7.1  - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional
Titlul proiectului: “Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării OIRPOSDRU Sud Muntenia„

(18.06.2019) OIR POSDRU Sud Muntenia cu sediul în Călăraşi, Str. Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
Concursul/examenul se desfăşoară la sediul OIR POS DRU Sud Muntenia, Str.Portului, nr.2A, după cum urmează :
proba scrisă în data de 18.07.2019 , ora 10:00
interviul în data de 23.07.2019, ora 14:00
Dosarele de înscriere la concurs/examen se vor depune la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia până la data de 08.07.2019, ora 16:30
Anunt
Bibliografie

(13.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent axei prioritare 4, OS 4.12,  4.13, 4.14.   Perioada de depunere a proiectelor este prelungită până la data de 5 iulie 2019.   Corrigendum ghidul solicitantului „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

(13.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – – Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate –  „Inovare prin formare”.
 Începând cu data de 13 iunie 2019, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
 Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”
 Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul „Inovare prin formare”
Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+

(13.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent axei prioritare 4, OS 4.12,  4.13, 4.14.   Perioada de depunere a proiectelor este prelungită până la data de 5 iulie 2019.   Corrigendum ghidul solicitantului „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

(07.06.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia intenționează să închirieze un imobil și terenul aferent (CPV 70310000-7) cu destinație birouri și arhivă.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operational Capital Uman - Axa prioritară 7, Domeniul Major de Intervenţie: 7.4  - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional, POCU/155/7/4/115713
Titlul proiectului: “Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării OIRPOSDRU Sud Muntenia„
Cod CPV: 70310000-7
Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract de închiriere spațiu
Durata contractului: 01.07.2019 – 31.10.2021
Valoarea estimată: 374.869,60 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită pentru depunerea ofertelor: 14.06.2019, ora 10,00
Data deschiderii ofertelor: 14.06.2019, ora 11,00
Locul de depunere: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași, Registratură
Persoană de contact: Georgian GÂNDEA , tel: 0242 314042/0242 314048, fax 0242 314431, e-mail:oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro.
Anunţ, Caiet de sarcini şi formulare (pdf), Caiet de sarcini şi formulare(doc)

(07.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” - AP 4/ PI 9.iv / OS 4.8.   Ghidul solicitantului „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” 

(06.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.8  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Alocarea bugetara POCU este de 7,5 mil. euro (fonduri europene + contribuție)

(05.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții speciale „Bunicii comunității” - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării - AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 14 iunie 2019.   Ghidul solicitantului „Bunicii comunității” - Servicii
(05.06.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/370/3/15/Operatiune compozita OS 3.10, 3.11 – „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” 129744_Lista de selectie a proiectelor OUG 40_apel 370_de publicat

(31.05.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12 „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.  

(28.05.2019) În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista privind stadiul intermediar aferent procesului de evaluare,  cu mențiunea că rezultatele finale aferente.

(24.05.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24 mai 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/469/3/12 „Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate” pentru etapa de evaluarea tehnică și financiară.
 Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în scrisoarea de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
 În conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Poate fi solicitat un singur set de clarificări pentru etapa de evaluarea tehnică și financiară.

(23.05.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Stagii de practică pentru studenți”, în cadrul POCU – axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
 Scopul apelului este creșterea ratei de participare a studenților (ISCED 5-7) la programele de învățare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internship-uri) din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare.
 Proiectele vor putea fi depuse în sistemul informatic MySMIS începând cu data de 24 mai 2019, ora 12.00 până în data de 12 august 2019, ora 16.00.
 Apelul are o alocare de 30 milioane euro (fonduri europene + contribuția națională).
 Documente:
Ghidul „Stagii de practică pentru studenți”

(15.05.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 – varianta consolidată mai 2019.
 Acestea se aplică în tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise în sistemul informatic MySMIS începând cu data publicării acestui document, cu excepția modificărilor aduse prevederilor secțiunii 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor din acest document, care sunt aplicabile tuturor apelurilor indiferent de data lansării acestora, fără încălcarea prevederile contractuale aplicabile.
 Documente:
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020
Anexe
Ordinul privind aprobarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

(14.05.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul : ,, Sprijin acordat pentru finantarea cheltuielilor cu deplasarea personalului OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia COD SMIS 123200, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

(14.05.2019) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul ”Îmbunătățirea capacității OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia de a gestiona în mod eficient POCU 2014- 2020, prin angajare de personal contractual în afara organigramei”, cod proiect 129144, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific 7.1. Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeşte mai mult

(08.05.2019) Lista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Inovare prin formare”

(07.05.2019) Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – Regiuni mai puțin dezvoltate”

(06.05.2019) Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”

(03.05.2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”

(25.04.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică:
Lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte  POCU/520/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

(25.04.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică:
Lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte  POCU/519/1/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile – Centru, Sud-Est și Sud Muntenia.

(24.04.2019) Consultare publică: Ghidului solicitantului „Stagii de practică pentru studenți”

(23.04.2019) Solicitare clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului POCU „Inovare prin formare – Regiuni mai putin dezvoltate”

(22.04.2019) AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități”

(22.04.2019) AM POCU lansează apelurile „Dezvoltarea serviciilor de educatie anteprescolară”

(19.04.2019) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia intenționează să închirieze un imobil și terenul aferent (CPV 70310000-7) cu destinație birouri și arhivă.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operational Capital Uman - Axa prioritară 7, Domeniul Major de Intervenţie: 7.4 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operațional, POCU/155/7/4/115713
Titlul proiectului : “Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării OIRPOSDRU Sud Muntenia„
Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract de închiriere spațiu
Durata contractului: 01.05.2019 – 31.10.2021
Valoarea estimată: 401.626,24 lei fără TVA
Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită pentru depunerea ofertelor: 24.04.2019, ora 12,00
Data deschiderii ofertelor: 24.04.2019, ora 13,00
Locul de depunere: Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi, Registratură
Persoană de contact : Georgian GÂNDEA , tel: 0242 314042/0242 314048, fax 0242 314431, adresă de e-mail oirposdrusm@fsesudmuntenia.ro .
Anunţ, Caiet de sarcini şi formulare chirie spaţiu (pdf) ; Caiet de sarcini şi formulare chirie spaţiu (doc)

(19.04.2019) AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”

(18.04.2019) AM POCU publică lista intermediara pentru apelul de proiecte vizand creșterea ocupării tinerilor NEETs

(16.04.2019) Registrul ordinelor de plata POCU pentru perioada 12.04.2019-15.04.2019


(15.04.2019) AM POCU publică lista intermediară cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/519/1/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est și Sud Muntenia)


(15.04.2019) AM POCU publică lista intermediara cu cererea de finanțare aprobata în etapa de evaluare tehnică și financiară

(15.04.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică în consultare publică GS CS „Modernizarea instituțiilor pieței forței de munca”, AP 3/ PI 8.vii/ OS 3.10&3.11
Autoritatea de Management pentru POCU publică in consultare publică Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente/sisteme/proceduri/servicii/mecanisme etc. privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile; Obiectiv specific 3.11: Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.
Obiectivul acestui apel de proiecte este finanțarea prin mecanismul competitiv a unor proiecte care vizează consolidarea capacității administrative a SPO și asigurarea unui nivel adecvat de resurse pentru oferirea de servicii la standarde europene.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 22 aprilie 2019, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro
Anexa 2 Criterii de evaluare si selectie
Anexa 1 – Grila de conformitate si eligibilitate
AJOM GHID 3.103.11AJOFM revizuit_11.04.2019 consultare

(28.03.2019) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”

(27.03.2019) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”, AP 4/ PI 9.iv/ OS.4.15

(20.03.2019) AM POCU publică lista finala a cererilor de finantare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/

(14.03.2019) AM POCU: solicitare de clarificări în cadrul apelului de proiecte POCU/483/4/1

(12.03.2019) POCU: corrigendum la GS CS „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

(12.03.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.

(08.03.2019)AM POCU publică lista intermediară a cererii de finanțare aprobată, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/446/6/22/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.6 - EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN CREȘE LA NIVEL NAȚIONAL.

(06.03.2019)AM POCU: lista intermediară a proiectelor aprobate în cadrul apelului POCU/485/3/14/ Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane din mediul rural

(04.03.2019) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”.

(28.02.2019) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice "Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)"

(27.02.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.

(27.02.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

(28.02.2019) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice "Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)"

(27.02.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat.

(27.02.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice.

(26.02.2019) POCU: Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus / Diaspora Start-up

(25.02.2019) Lucrări de mentenanță pentru MySMIS2014+/SMIS2014 in data de 25 februarie

(22.02.2019) Mentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014

(19.02.2019) POCU: cereri de finanţare aprobate, în cadrul apelului de proiecte POCU/465/4/4/ Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice

(18.02.2019) POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice

(15.02.2019) AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Inovare prin formare”

(15.02.2019) AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”

(14.02.2019) AM POCU publică listele finale ale cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1

(13.02.2019) Anunţ AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte “Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”

(12.02.2019) Anunt AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru proiectele depuse in cadrul apelului de proiecte “BUNICII COMUNITĂȚII - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice”

(12.02.2019) Anunt AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de conformitate administrativă și eligibilitate, pentru proiectele depuse in cadrul apelului de proiecte “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiunea mai dezvoltata Bucuresti-Ilfov”

(12.02.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”.

(07.02.2019) În perioada 08.02.2019 (începând cu ora 14.00) - 10.02.2019 sistemului informatic MySMIS2014/SMIS2014+ va funcționa cu întreruperi cauzate de instalarea noilor funcționalități dedicate modulului IMPLEMENTARE.
Noile funcționalități, în primă fază, vor fi disponibile doar beneficiarilor POAT și POAD. Menționăm faptul că în curând, în baza solicitărilor Autorităților de Management, vor fi lansate și funcționalitățile modulului IMPLEMENTARE aferente celorlalte Programe Operaționale.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create tuturor utilizatorilor.

(06.02.2019) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/481/5/1/ şi POCU/482/5/1/

(04.02.2019) Mentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014

(01.02.2019) AM POCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/ 400/ 4/ 2/ Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială

(30.01.2019) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/460/4/6/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității.

(29.01.2019) AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 30.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/467/4/4/

(29.01.2019) AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 30.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/468/4/9/

(25.01.2019) Mentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014

(23.01.2019) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe /competențe/ aptitudini pentru angajați”

(22.01.2019) Mentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014

(22.01.2019) AM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/436/4/4/ şi POCU/437/4/4/

(21.01.2019) AM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale–Servicii sociale pentru victimele violenței domestice–Regiuni mai puțin dezvoltate

(17.01.2019) AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 17.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/400/4/2/

(16.01.2019) Mentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014

(15.01.2019) AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 15.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/467/4/4/

(15.01.2019) AM POCU publică “Lista intermediară nr. 5 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformității administrative si eligibilității” aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/

(14.01.2019) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”

(11.01.2019) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/Operațiune compozită OS. 6.13 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

(11.01.2019) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/379/6/21/ Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 - Bursa Student Antreprenor.

(11.01.2019) AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 11.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1

(10.01.2019) Mentenanță sistem informatic MySMIS

(10.01.2019) AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Inovare prin formare ”

(08.01.2019) AM POCU publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii” aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale”

(08.01.2019) AM POCU publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise în etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale"

(07.01.2019) AM POCU: corrigendum „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

(03.01.2019) AM POCU: solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor POCU/436/4/4/ și POCU/437/4/4/ („Bunicii comunității”)

(28.12.2018) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/426/3/8/„Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.

(28.12.2018) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”

(28.12.2018) AM POCU publică “Lista intermediară nr.3 a proiectelor respinse în etapa de verificare a conformității administrative şi eligibilității” aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”

(27.12.2018) AM POCU lansează apelul „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

(27.12.2018) AM POCU lansează apelul „Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

(20.12.2018) AM POCU publică "Lista intermediară nr.1 a proiectelor admise în etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale"

(19.12.2018) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității după soluţionarea contestaţiilor pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării.

(19.12.2018) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini pentru angajați”, aferent Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, AP 3, OS 3.12.

(18.12.2018) AM POCU publică “Lista intermediară nr.2 a proiectelor respinse în etapa de verificare a conformității administrative si eligibilității” – apel POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”

(12.12.2018) AM POCU: evaluare în cadrul apelului „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”

(12.12.2018) AM POCU: cereri de finanțare aprobate pentru apelul POCU/410/3/14/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare […] în teritoriul ITI Delta Dunării”

(12.12.2018) AM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/379/6/21 „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”

(11.12.2018) AM POC anunță lansarea apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

(10.12.2018) Anunt AM POCU - solicitări de clarificare CAE pentru proiectele POCU 481 - 482 SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a

(07.12.2018) AM POCU: solicitări de clarificare pentru proiecte POCU/426/3/8/„Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”

(07.12.2018) AM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/380/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

(04.12.2018) AM POCU anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse în cadrul apelului cu termen limită de depunere POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.

(28.11.2018) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului "Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I"

(28.11.2018) AM POCU modifică Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020

(27.11.2018) AM POCU: lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/426/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive”

(27.11.2018) AM POCU: lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/479/3/13/

(26.11.2018) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/

(23.11.2018) AM POCU: corrigendum la GS CS „ Axa Prioritară 7 Asistență Tehnică”.

(21.11.2018) AM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/426/3/8/„Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”

(14.11.2018) AM POCU: corrigendum la GS CS „Consolidarea rețelei publice de asistenţă socială comunitară”

(13.11.2018) AM POCU lansează apelul „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

(13.11.2018) AM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/410/3/14/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”

(12.11.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/454/6/11/„Bursa profesională”

(12.11.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/472/6/8/Implementarea de măsuri sistemice învăţământul terţiar universitar şi non-universitar organizat în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditat pentru a facilita adaptarea la cerinţele pieţei muncii.

(12.11.2018) AM POCU: corrigendum la GS CS „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior”

(12.11.2018) AM POCU: corrigendum la GS CS „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice”

(09.11.2018) AM POCU: lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2

(09.11.2018) AM POCU publică corrigendum-ul la GS CS „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” - AP 4, OS 4.16.

(08.11.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/480/4/19/ Reducerea numărului de copii și tineri plasaţi în instituţii, prin consolidarea reţelei de asistenţi maternali.

(01.11.2018) AM POCU: corrigendum la GS CS „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”


(31.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informationale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numarul 1047/2018.

(31.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/ 379 Bursa Student antreprenor - măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență.
Începand cu data de 31.10.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, decizia privind finalizarea procesului de evaluare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

(29.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/475/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

(29.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 30.10.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/400/4/2/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

(29.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4, OS 4.5&4.14.
Corrigendum-ul vizează revizuirea unor aspecte legate de valoarea eligibilă a proiectului, activitățile eligibile și încadrarea cheltuielilor eligibile.

(29.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4, OS 4.16.
Corrigendum-ul vizează revizuirea unor aspecte legate de activitatile eligibile, precum și revizuirea Anexei 2 „Criterii de evaluare și selecție” și Anexei 4 „Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare depusă în cadrul apelului de proiecte intitulat „Sprijin pentru înființare de întreprinderi sociale”.

(22.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilitatii pentru apelul de proiecte POCU/410/3/14/Îmbunatatirea nivelului de competente profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie roma, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării.
Începând cu data de 22.10.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, decizia privind finalizarea procesului de evaluare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

(22.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/380/Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat.
Începând cu data de 22.10.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, decizia privind finalizarea procesului de evaluare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

(22.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, AP 6, O.S. 6.12.
Obiectivul acestui apel de proiecte este finanțarea unor proiecte prin mecanismul competitiv dedicat implementării la nivel național a măsurilor destinate creșterii participării la programele de formare profesională continuă, în special pentru acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 2 noiembrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(19.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a GS CS „Dezvoltarea sistemică a învăţământului profesional şi tehnic în concordanţă cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel naţional, regional şi local”, AP 6, O.S. 6.11, 6.14, 6.15 și 6.16.
Obiectivul acestui apel de proiecte este acordarea finanțării în vederea implementării unor măsuri destinate îmbunătățirii relevanței şi creșterii calității sistemului de învățământ profesional şi tehnic, în concordanță cu nevoile de dezvoltare la nivel național, regional şi local, în strânsă colaborare cu actorii interesați.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 29 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(15.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a GS CS „Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile marginalizate - e-Incluziune”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.3.
Obiectivul acestui apel de proiecte este finanțarea de măsuri care vizează alfabetizarea digitală a populației din comunități dezavantajate.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 25 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(12.10.2018) Erată, 16.10.2018
Ordinul privind aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” are numărul 1049/ 12.10.2018.
Anunt inițial, 12.10.2018
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 lansează apelurile aferente Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori”, etapa a III-a a mecanismului DLRC, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1.
În cadrul acestor apeluri sunt vizate grupurile de acțiune locală (GAL) ale căror Strategii de dezvoltare locală au fost selectate în cadrul etapei II a mecanismului DLRC și care nu au obținut finanțarea cheltuielilor de sprijin pentru funcționare în cadrul apelurilor anterioare destinate sprijinului pentru funcționarea Grupurilor de Acțiune Locală.

(12.10.2018) Erată, 16.10.2018 Ordinul pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360⁰) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” are numărul 1050/ 12.10.2018.
Anunt inițial, 12.10.2018
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360⁰) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1, pentru regiunea dezvoltată București - Ilfov, cu depunere în MySMIS începând cu data de 16 octombrie 2018, ora 16:00.
Acest apel vizează, prin mecanismul competitiv, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, pentru regiunea dezvoltată București - Ilfov.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 3.719.320 euro și reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

(11.10.2018) AM POCU publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA.
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4, OS 4.9.
Corrigendum-ul vizează modificarea unor aspecte legate de activitățile eligibile ale apelului, durata de implementare a proiectelor, precum și de încadrarea cheltuielilor eligibile.

(11.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 12.10.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/379/6/21 „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

(11.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14.
Prezentul apel de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere și vizează dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme și îmbunătățirea competențelor profesioniștilor din sistemul de protecție a copilului, precum și dezvoltarea rețelei de asistenți maternali.

(10.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum referitor la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „Dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate” (Anexa 1 și Anexa 2 la OMF 1029/2018) aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.15. Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung.
Modificarea Ghidului Solicitantului vizează, în principal revizuirea tipurilor de activităti eligibile care pot fi finanțate, revizuirea țintelor minime solicitate pentru indicatorii de realizare, revizuirea valorii maxime eligible a proiectului şi prelungirea perioadei de depunere a proiectelor.

(10.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Inovare prin formare”, aferent AP 3/PI 10iii /OS 3.12, cu depunere în MySMIS începând cu data de 15 octombrie 2018, ora 16:00.
Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, destinat regiunilor mai puțin dezvoltate (inclusiv teritoriul ITI Delta Dunării) și vizează formarea profesională a angajaților din întreprinderile mari, în scopul îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini în domeniile aferente sectoarelor economice și domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI.
Alocarea bugetară totală din POCU pentru apelul competitiv este de 38.297.872,20 euro (cofinanțarea UE și cofinanțarea națională), din care 1.000.000 euro reprezintă alocarea destinată ITI Delta Dunării.

(10.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finantare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/454/6/11/ Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma – „Bursa profesională” - Regiuni mai puțin dezvoltate.

(10.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 11.10.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/410/3/14/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

(10.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.
Modificarea ghidului solicitantului vizează clarificarea tipurilor de solicitanți și parteneri eligibili în cadrul apelului.

(10.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului -Condiții Specifice „Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice” AP4/OS 4.4.
Ordinul de modificare vizează prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare până la data de 26 noiembrie 2018, ora 16:00.

(10.10.2018)  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiunea dezvoltată”, aferent AP 3, PI 8.i, OS 3.1-3.3, cu depunere în MySMIS începând cu data de 12 octombrie 2018 ora 16:00.
Prezentul apel de proiecte este de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere, destinat regiunii dezvoltate Bucuresti-Ilfov.
Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă, precum și stimularea mobilității forței de muncă - acordarea primelor de activare, a primelor de mobilitate, instalare sau încadrare) în regiunea dezvoltată.

(04.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Stagii de practică pentru elevi” AP 6./ PI 10.iv / OS 6.14.
Obiectivul acestui apel de proiecte este creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar (ISCED 2 – 3, nivel de calificare 3 – 4, ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în școlile post-liceale/de maiștri organizate la nivelul unităților de învățământ) la programe de învăţare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 15 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(03.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Integrarea şi corelarea bazelor de date din domeniul asistenţei sociale şi crearea sistemului e-asistenţă socială”.
Obiectivul acestui apel de proiecte este operaționalizarea și implementarea aplicației e-asistență socială, eficientizarea sistemului de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, de licențiere a serviciilor sociale și de monitorizare a activității serviciilor sociale, prin operaționalizarea aplicației e-acreditare, instruirea personalului implicat în utilizarea noilor aplicatii și a noilor echipamente și tehnologii.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 15 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(02.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/447/6/3/Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic.

(02.10.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21/Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității

(28.09.2018) AM POCU transmite solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare POCU/380/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

(28.09.2018) AM POCU lansează apelul „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA”

(28.09.2018) AM POCU lansează apelul „Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creșterea calității în învățământul superior”

(28.09.2018) AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”

(28.09.2018) AM POCU lansează apelul de proiecte „Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă”

(28.09.2018) AM POCU publică un corrigendum (nr. 5) la Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020

(24.09.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” și a anexelor, documente aferente unui apel de proiecte de tip non-competitiv în cadrul Axei prioritare 4 POCU: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.
Obiectivele acestui apel de proiecte sunt:
creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente, proceduri, mecanisme noi și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem;
creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 1 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(24.09.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități”, în cadrul Axei prioritare 3 POCU, Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație.
Obiectivul acestui apel de proiecte este finanțarea de măsuri de sprijin pentru angajatori prin acordarea de subvenții la angajarea persoanelor cu dizabilități, compensare lipsă productivitate, adaptarea spațiilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități conform prevederilor legislative în vigoare.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 9 octombrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(20.09.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Bursa profesională”, Axa Prioritară 6: Educație și Competențe, Obiectivul specific: 6.11. Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma.

(18.09.2018) AM POCU lansează apelul de proiecte „Îmbunatățirea nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini pentru angajați”

(17.09.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”

(17.09.2018) AM POCU lansează apelurile competitive de proiecte „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice”

(13.09.2018) Clarificări pentru potențialii aplicanți care doresc să depună proiecte în cadrul apelurilor POCU care finanțează intervenții prin instrumentul ITI Delta Dunării

(11.09.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Școală pentru toți”

(11.09.2018) POCU: metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor           

   (10.09.2018) AM POCU: corrigendum la ghidul solicitantului „Programul național de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii”

(10.09.2018) AM POCU lansează apelul de proiecte „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”

(07.09.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/390/5/1/ „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiune mai puțin dezvoltată”.

(05.09.2018) AM POCU publică Manualul Beneficiarului POCU 2014-2020

(05.09.2018) AM POCU publică Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU

(30.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 480/2018.
Corrigendum-ul vizează prelungirea termenului de depunere a proiectelor, precum și alte modificări referitoare la aspecte privind cererile de finanțare depuse în cadrul acestui apel.

(30.08.2018) AM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior”, AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8.

(30.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6, cu depunere în MySMIS începând cu data de 18 septembrie 2018, ora 16.00.
Acest apel vizează, prin mecanismul non-competitiv, consolidarea capacității serviciilor publice de asistență socială din comunități marginalizate de a iniția, coordona și de a implementa măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială, prin furnizarea de resurse umane adecvate și formarea profesională a acestora, precum și îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului care activează în sectorul asistenței sociale la nivel național, contribuind astfel la consolidarea rețelei publice de asistență socială prin furnizarea de servicii adaptate nevoilor populației.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 20.000.000 euro, din care 17.741.354,69 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 1.806.916,25 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

(30.08.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/18/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1)

(30.08.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/20/4/2 „ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)”

(30.08.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - Diaspora Start Up”

(30.08.2018) AM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte POCU/134/5/1 și POCU/137/5/1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”

(30.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/138/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1)”.

(30.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/254/6/20/ „Curriculum Național pentru Învățământul Primar și Gimnazial”.

(30.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/140/4/2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)”.

(29.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv ”BURSA PROFESIONALĂ”, AP 6/ PI 10.iii/ OS 6.11”, cu depunere în MySMIS începând cu data de 31 august 2018, ora 16.00.
Acest apel contribuie, prin mecanismul non-competitiv, la asigurarea unui sprijin financiar pentru formarea profesională inițială, ca stimulent pentru creșterea participării tinerilor la educație și formare profesională.
Alocarea bugetara POCU pentru apelul non-competitiv este de 84.056.791 euro, din care 81.535.087 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 2.521.704 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

(24.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală, aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii”.

(24.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/225/4/9/OS 4.9 „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”.

(24.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică listele finale aferente cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelurile de proiecte:
POCU/262/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2/4 „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II - Regiuni mai puțin dezvoltate”;
POCU/263/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2 „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II - Regiuni mai puțin dezvoltate”.

(24.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/264/1/1/OS 1.1 „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”.

(24.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/277/3/14/Operațiune compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate”.

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/135/2/3/Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/256/3/7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană - „România Start Up Nation”.

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală aferentă cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/299/3/14/ Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - regiunea dezvoltată AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6.

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice”, non competitiv în cadrul AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.
Obiectivul acestui apel de proiecte vizează sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/ accesului la servicii integrate (cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/ reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc.) destinate victimelor violenței domestice, inclusiv consilierea agresorilor acestora în concordanţă cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază.
Ghidul Solicitantului este disponibil în site și la secțiunea dedicată Programului Operaţional Capital Uman.
Observaţiile şi sugestiile referitoare la documentul supus consultării pot fi trimise până la data de 06 septembrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice” aferent apelului competitiv în cadrul AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.
Obiectivul acestui apel de proiecte vizează sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii/accesului la servicii integrate (cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-profesionale, măsuri de acompaniament etc.) destinate victimelor violenței domestice, inclusiv consilierea agresorilor acestora în concordanţă cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluții inovatoare în furnizarea serviciilor de bază.
Ghidul Solicitantului este disponibil în site și la secțiunea dedicată Programului Operaţional Capital Uman.
Observaţiile şi sugestiile referitoare la documentul supus consultării pot fi trimise până la data de 06 septembrie 2018, pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creșterea calității în învatamântul superior” (apel non-competitiv), în cadrul AP 6/ PI 10.ii./ OS 6.8.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip non-competitiv este finanțarea de proiecte care să contribuie la îmbunatățirea calității și a relevanței învatamântului superior, inclusiv prin creșterea capacității instituțiilor de învățământ superior de a utiliza instrumente adecvate în procesele de fundamentare a deciziilor, pentru creșterea accesului și reducerea abandonului universitar, concomitent cu dezvoltarea pârghiilor necesare, care să conducă la intensificarea dialogului cu mediul socio-economic și cu mediul academic extern.
Observatiile și sugestiile pot fi trimise pâna la data de 06 septembrie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(23.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16, cu depunere în MySMIS începând cu data de 27 august 2018, ora 10.00.
Prezentul apel de proiecte are în vedere înființarea de întreprinderi sociale, pentru integrarea pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în sprijinul combaterii sărăciei, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 70.000.000 euro.

(23.08.2018) Rezultatul final obţinut de candidat la interviul organizat în data de 22.08.2018 în data de 22.08.2018 în vederea promovării în grad profesional superior celui detinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.

(22.08.2018) Rezultatul obţinut de candidat la interviul organizat în data de 22.08.2018 în vederea promovării în grad profesional superior celui detinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.

(22.08.2018) Rezultatul obţinut de candidat la proba scrisă a concursului/examenului organizat în data de 22.08.2018 în vederea promovării în grad superior celui deţinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.

(13.08.2018) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul : Achiziţionarea de obiecte de inventar si furnituri de birou necesare funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”Cod SMIS 116431, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

(13.08.2018) Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la concursul/examenul organizat

(10.08.2018) Anunţ amânare

OIR POSDRU Sud Muntenia cu sediul în Călăraşi, Str. Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
Concursul/examenul se desfăşoară la sediul OIR POS DRU Sud Muntenia, Str.Portului, nr.2A, după cum urmează :
proba scrisă în data de 16.08.2018 , ora 10:00
interviul în data de 20.08.2018, ora 14:00
Dosarele de înscriere la concurs/examen se vor depune la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia până la data de 06.08.2018, ora 16:30
Anunt
Bibliografie

(09.08.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Programul naţional de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3, cu depunere în MySMIS începând cu data de 14 august 2018, ora 16.00.
Acest apel finanțează prin mecanismul non-competitiv implementarea la nivel național a măsurilor de prevenire a riscului de părăsire timpurie a școlii pentru elevii din clasele IX-X.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 50.000.000 euro, din care 44.353.400 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 5.646.600 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

(08.08.2018)Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Educație de calitate în creșe la nivel național” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2&6.6, cu depunere în MySMIS începând cu data de 20 august 2018, ora 16.00.
Acest apel finanțează prin mecanismul non-competitiv implementarea la nivel național a măsurilor destinate realizării unui cadru instituțional și realizării de curriculum național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar, precum și formarea profesională unitară a personalului didactic din acest domeniu.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul de proiecte este de 4.000.000 euro, din care 3.548.271 euro reprezintă alocarea aferentă regiunilor mai puțin dezvoltate, iar 451.729 euro reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.

(07.08.2018) AM POCU publică în consultare ghidul „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9

(03.08.2018) AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21

(03.08.2018) AM POCU 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de ETF pentru apelul POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma)

(03.08.2018) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/393/5/1

(02.08.2018) AM POCU anunță rezultatul apelului de proiecte POCU/375/4/22/4.5, 4.6, 4.10 - Servicii comunitare integrate

(02.08.2018) AM POCU anunță rezultatul apelului de proiecte „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul ruralʺ (regiuni mai puțin dezvoltate)

(25.07.2018) AM POCU publică instrucțiunea referitoare la apelurile „Școala pentru toți” și „Profesori motivați în școli defavorizate”

(25.07.2018) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”

(25.07.2018) AM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”

(25.07.2018) AM POCU publică în consultare GS CS „Bursa profesională”, AP 6/ PI 10.iii/ OS 6.11

(25.07.2018) AM POCU publică în consultare GS CS „Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9

(25.07.2018) AM POCU publică în consultare GS CS „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA”

(25.07.2018) AM POCU publică în consultare GS CS „Educație de calitate în mediul rural”

(25.07.2018) AM POCU publică Corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

(19.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați”, în cadrul AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este finanțarea de proiecte care vizează creșterea numărului de angajați ale căror cunoștințe/ competențe/ aptitudini se vor îmbunătăți în domeniile aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI.
Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 2 august 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(18.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 18 iulie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
POCU/390/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a a mecanismului DLRC - Regiuni mai puțin dezvoltate;
POCU/393/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC - „Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori” Etapa a III-a a mecanismului DLRC - Regiune mai dezvoltată.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

(17.07.2018) OIR POSDRU Sud Muntenia cu sediul în Călăraşi, Str. Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
Concursul/examenul se desfăşoară la sediul OIR POS DRU Sud Muntenia, Str.Portului, nr.2A, după cum urmează :
proba scrisă în data de 16.08.2018 , ora 10:00
interviul în data de 20.08.2018, ora 14:00
Dosarele de înscriere la concurs/examen se vor depune la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia până la data de 06.08.2018, ora 16:30
Anunt
Bibliografie

(12.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 12.07.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea evaluării tehnice și financiare.

(12.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior”, în cadrul AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip non-competitiv este dezvoltarea și implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres în cariera profesională, cu accent pe dobândirea de abilități și competente relevante pentru piața muncii.
Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 27 iulie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro .

(11.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Educație de calitate în creșe la nivel național”, în cadrul AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2, 6.6.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip non-competitiv vizează creșterea ratei de cuprindere în învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii, precum și dobândirea de competențe îmbunătățite ale personalului didactic din învățământul preuniversitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 26 iulie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(11.07.2018)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Începand cu data de 11.07.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, decizia privind finalizarea procesului de evaluare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS.

(11.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri", Obiectivului specific 1.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene 683/11.07.2018, și va deschide apelul de proiecte non-competitiv aferent, cu depunere în MySMIS începând cu data de 13.07.2018, ora 10.00 și până în data de 28.09.2018, ora 16.00.
Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează subvenționarea locurilor de muncă (acordarea subvențiilor angajatorilor care angajează persoane din grupul țintă), precum şi stimularea mobilității forței de muncă prin acordarea de prime.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul non-competitiv este de 45.625.330,73 euro ( contribuția UE+ contribuția RO) dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Muntenia, Sud-Est).

(11.07.2018) Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivele specifice: 3.1: Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație; 3.2: Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorității roma; 3.3: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență.
Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv, modificarea duratei de implementare a proiectului şi clarificarea unor aspecte legate de activitățile sprijinite în cadrul apelului din Ghidul Solicitantului şi de posibilitatea decontării inclusiv a cheltuielilor efectuate anterior semnării contractului de finanțare și începerii implementării proiectului.

(11.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de «A doua șansă»”, în cadrul AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4., 6.6.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv vizează creșterea ratei persoanelor care reintră în sistemul de educație și formare, după părăsirea timpurie a școlii, oferirea de servicii funcționale integrate de tip „a doua șansă”, diversificate și extinse la nivel național pentru copii/tineri care au părăsit prematur școala, precum și dobândirea de competențe îmbunătățite ale personalului didactic din învățământul pre-universitar, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.
Observațiile și sugestiile pot fi trimise până la data de 26 iulie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(10.07.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a ghidului solicitantului - condiții specifice „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antepreșcolară”, în cadrul AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2.
Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este creșterea ratei de cuprindere în învațământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii.
Observațiile și sugestiile sunt așteptate pâna la data de 25 iulie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(09.07.2018)Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Măsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 2- Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul Specific 2.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile. Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv, modificarea duratei de implementare a proiectului şi clarificarea unor aspecte legate de posibilitatea decontării inclusiv a cheltuielilor efectuate anterior semnării contractului de finanțare și începerii implementării proiectului.

(09.07.2018) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul : ,,Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

(09.07.2018) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul : ,,Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada martie 2017 – decembrie 2023 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU si POCU” proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional citeste mai mult

(27.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21 “Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”.
Începand cu data de 27.06.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySMIS. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

(26.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „România profesională - Întreprinderi competitive”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, aprobat prin Ordinul Ministrului 590/25.06.2018 și va deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 30.07.2018, ora 10.00 și până în data de 31.10.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC /domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte dedicate creșterii numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 14.378.000 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

(26.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (AM POCU) publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/258/4/9 "Creșterea numarului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii. - Sprijin pentru derularea programelor de îngrijire a gravidei și copilului - etapa I.
(25.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive”
(25.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive”.

(18.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 18.06.2018 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității”, pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

(15.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene deschide apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.
Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte destinate îmbunătățirii nivelului de competențe profesionale și creșterii gradului de ocupare pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural, exclusiv din teritoriul ITI Delta Dunării.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 3.500.000 euro, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.
Proiectele se pot depunere în MySMIS începând cu data de 15.06.2018 și până în data de 14.09.2018.

(06.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)" AP 3/ PI 8.vii/ OS 3.10 & 3.11.
Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor non-competitive.

(05.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară” AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6.
Obiectivul acestui apel de proiecte este consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară prin furnizarea de servicii sociale adaptate nevoilor populaţiei prin asigurarea resurselor umane adecvate, inclusiv prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienţă/de bune practici etc., inclusiv în contextul acţiunilor de cooperare transnaţională.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 19 iunie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(05.06.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Programul naţional de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii - «Bani de liceu»” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3.
Obiectivul acestui apel de proiecte este promovarea măsurilor de prevenire a riscului de părăsire timpurie a școlii, prin sprijinirea participării în învățământul secundar superior.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 19 iunie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(31.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II” AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9..
Obiectivul acestui apel de proiecte este furnizarea serviciilor de sănătate orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C.
Ghidul Solicitantului este postat pe site și la secțiunea dedicată Programului Operaţional Capital Uman.
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 13 iunie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro
.

(31.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunarii”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.2, cu depunere în MySMIS începând cu data de 4.06.2018, ora 10.00 și până în data de 4.09.2018, ora 16.00.
Acest apel finanțează prin mecanismul competitiv proiecte dedicate exclusiv comunităților marginalizate (non-rome) localizate în orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraș, municipiu) din teritoriul ITI Delta Dunarii, contribuind la implementarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Deltei Dunarii –SIDDDD.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 7.000.000 euro, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

(30.05.2018) Anunţ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Incepand cu data de 25.05.2018, intră in vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice. Pentru detalii accesati: http://www.fsesudmuntenia.ro/date_caracter_personal.html

(29.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/299/3/14/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6. „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată”.
Începând cu data de 29.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul "Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+".

(29.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/298/3/14/Operatiunea compozita 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6. „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”
Începând cu data de 29.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul "Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+".

(25.05.2018) Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Servicii comunitare integrate”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4- Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivele Specifice 4.5, 4.6, 4.10.
Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectului non-competitiv.

(24.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publica lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/295/3/8 - România profesională – Întreprinderi competitive.
Începând cu data de 24.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucratoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul "Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+".

(22.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/284/1/3 „Viitor pentru tinerii NEETs I”.

(18.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Pentru o inimă sănătoasă - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” (AP4/PI 9.iv/OS 4.9).
Obiectivul acestui apel de proiecte este, pe de o parte, îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor implicați în derularea programului de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular, iar pe de altă parte, finanțarea derulării programului național de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular (minimum 200.000 persoane care vor beneficia de programul național de screening).
Ghidul Solicitantului este postat pe site-ul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman: http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program
Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la data de 5 iunie 2018 pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(15.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/308/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, ca urmare a finalizării procesului de evaluare tehnică şi financiară şi necontestării rezultatului evaluării de către solicitant.

(11.05.2018)Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/308/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.
Începând cu data de 11.05.2018, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.

(08.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții de finanțare că, începând cu data de 08 mai 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/298/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare solicită solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

(08.05.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții de finanțare că, începând cu data de 8 mai 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/299/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată”
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare solicită solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

(02.05.2018) AM POCU anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului ”Inovare prin formare” (AP3/PI 10iii/OS 3.12)

(27.04.2018) AM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive”

(27.04.2018) AM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/308/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

(24.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:
POCU 298 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate
POCU 299 Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural - Regiune dezvoltată
Începand cu data de 24.04.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”
(link-ul pentru documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS” este acesta: http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2018/09.02/Modalitatea_privind_depunerea_unei_contestatii_POCU_3.pdf )

(23.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul solicitantului „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, aprobat prin Ordinul Ministrului 226/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și până în data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.7. - Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, Obiectivul specific 6.9. -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învățare moderne şi flexibile, Obiectivul specific 6.10.-Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
Acest apel finanțează proiecte prin mecanismul competitiv dedicate creșterii accesului și echității în învățământul superior din România, prin asigurarea de sprjin financiar studenților din categorii vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale, în special în ceea ce privește antreprenoriatul.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 71.091.764 euro, dedicată regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%, iar cofinanțarea națională de 15%.

(23.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul solicitantului - condiții specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 Educație și competențe, aprobat prin Ordinul Ministrului 227/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv, cu depunere în MySMIS începând cu data de 25.04.2018, ora 10.00 și până în data de 25.07.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Acest apel finanțează activități destinate îmbunătățirii tranziției de la educație la viața activă a participanților din învățământul terțiar universitar (ISCED 8), inclusiv a cercetătorilor post-doctorat.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 84.705.882 euro, dedicate regiunilor mai puțin dezvoltate, contribuția UE fiind de 85%,iar cofinanțarea națională de 15%.

(23.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” – Etapa a III-a mecanismului DLRC, aprobat prin Ordinul Ministrului 225/20.04.2018 și deschide apelul de proiecte competitiv restrâns, cu depunere în MySMIS începând cu data de 24.04.2018, ora 10.00 și până în data de 24.05.2018, ora 16.00, aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Acest apel reglementează condițiile de finanțare a cheltuielilor de animare și funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanțare în cadrul etapei II a mecanismului DLRC.
Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv restrâns este de 14.329.460,75 euro, contribuția UE și cofinanțarea națională.

(10.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții de finanțare că, începând cu data de 10 aprilie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/298/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare solicită solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

(10.04.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții de finanțare că, începând cu data de 10 aprilie 2018, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/299/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată”
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, comisia de evaluare solicită solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

(28.03.2018) AM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive”

(26.03.2018) MFE a actualizat Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020

(23.03.2018) Apelul de proiecte POCU/284/1/3 „Viitor pentru tinerii NEETs I”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară

(23.03.2018) Apelul de proiecte POCU/285/2/4/O.S. 2.1., 2.2 „Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară

(23.03.2018) Apelul de proiecte POCU/286/2/4/O.S. 2.1., 2.2. „Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată”: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară

(20.03.2018) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/227/3/8 „România profesională – Resurse umane competitive“

(19.03.2018) Corrigendum-ul ”Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”

(19.03.2018) Spre consultare, Ghidul POCU “Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”

(16.03.2018) AM POCU deschide apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” AP 3/ PI 8 vii/ OS integrat 3.10, 3.11

(13.03.2018) Autoritatea de Management pentru POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 , Obiectivele Specifice 6.7, 6.9, 6.10. Corrigendum-ul vizează clarificarea unor aspecte legate de activitățile eligibile, grupul țintă, aspecte financiare, precum și prelungirea perioadei de depunere a proiectelor. Corrigendumul poate fi consultat aici.

(06.03.2018) AM POCU va prelungi, printr-un corrigendum, perioada de depunere a proiectelor cu privire la optimizarea oferelor de studii din învățământul superior până la data de 27 aprilie

(06.03.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 anunță transmiterea, în sistemul MySMIS, a notificărilor privind rezultatul evaluării tehnice și financiare pentru proiectele admise în evaluarea tehnică și financiară, urmare a soluționării contestațiilor în cadrul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor - etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității pentru apelul POCU/90/6.13/6.14.
Lista finală a solicitanților selectați spre finanțare în cadrul apelului POCU/90/6.13/6.14 va fi publicată după soluționarea contestațiilor depuse în cadrul Comitetului de Soluționare a Contestațiilor - etapa de verificare tehnică și financiară.

(06.03.2018)Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică listele finale ale cererilor de finanţare care au fost aprobate, în etapa tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: 257/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cu titlul "Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I" și 259/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, cu titlul "Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa I".

(05.03.2018) Raspuns solicitare clarificari servicii de curătaţenie - cod CPV 90910000-9, anunţ SEAP nr.157533 - raspuns clarificari

(01.03.2018) Anunţ Servicii de curătaţenie - cod CPV 90910000-9 publicat in SEAP nr.157533 - Caiet de sarcini

(28.02.2018) Autoritatea de Management POCU publică un corrigendum privitor la Ghidul solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 & 3.6. Corrigendumul poate fi consultat aici.

(27.02.2018) AMPOCU a publicat Decizia nr.14453/27.02.2018 cu privire la decontarea, în cadrul proiectelor finanțate din POCU, a cheltuielilor indirecte ca rată forfetară în procent maxim de 15% din cheltuielile directe eligibile cu personalul.

(20.02.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista proiectelor contractate în cadrul apelului ”Diaspora Start-up” , Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, proiecte în cadrul cărora se atribuie ajutoare de minimis pentru înființarea de întreprinderi.

(14.02.2018) Ca urmare a activităților de întreținere și actualizare a aplicațiilor, astăzi sistemul MySMIS2014/ SMIS2014+ a înregistrat pentru scurt timp disfuncționalități.
Serviciul SMIS din Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a remediat deficiențele în aproximativ 60 de minute.
Mulţumim pentru înţelegere beneficiarilor și potențialilor beneficiari și cerem scuze pentru eventualele inconveniente.

(09.02.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:
POCU/284/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”
POCU/285/1/3: “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”
Începand cu data de 09.02.2018, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

(06.02.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI aferent Obiectivului Specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Acest apel reglementează condițiile de finanțare a cheltuielilor de animare și funcționare a Grupurilor de Acțiune Locală ale căror Strategii de Dezvoltare Locală au fost selectate pentru finanțare în cadrul apelului pentru depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a mecanismului DLRC).
Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentului mai sus menţionat la adresa de e-mail: ssdl@fonduri-ue.ro până la data de 16.02.2018.

(01.02.2018) AM POCU: solicitări de clarificare pentru apelurile de proiecte POCU/284/1/3/Viitor pentru tinerii NEETs I, POCU/285/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/286/2/4/ Viitor pentru tinerii NEETs II - Regiune mai dezvoltată

(31.01.2018) Ghid POCU în consultare: „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunarii” (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)

(31.01.2018) Ghid POCU în consultare: „Dezvoltarea Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate” (OS 4.2)

(23.01.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanţare care au fost aprobate, în etapa tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”

(23.01.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista finală a cererilor de finanţare care au fost aprobate, în etapa tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”

(05.01.2018) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 estimează că până în data de 15 ianuarie 2018 va finaliza contractarea proiectelor finanțate prin apelul POCU/82 „România Start Up Plus”, OS 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.
În acest sens, beneficiarii selectați sunt rugați ca, în vederea încheierii contractului de finanțare, să transmită documentele solicitate la Organismul Intermediar Regional POCU responsabil.

(29.12.2017) AM POCU lansează GS - ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”

(29.12.2017) AM POCU lansează GS CS -”MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII”

(28.12.2017) Rezultatul procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane

(28.12.2017) AM POCU va emite în ianuarie 2018 Corigendumul nr.4 la orientările generale

(28.12.2017) S-a publicat lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/3/8/227 „România profesională - Resurse umane competitive”

(28.12.2017) AM POCU lansează GS CS de accesare a fondurilor - MĂSURI DE EDUCAŢIE DE A DOUA ŞANSĂ PENTRU TINERII NEETS - AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1

(28.12.2017) AM POCU lansează GS CS - ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I”

(15.12.2017) AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/91/4/8 „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din domeniul medical“

(15.12.2017) AM POCU publică Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Servicii sociale pentru persoanele fără adăpost” AP 4/PI 9.ii/OS 4.4

(15.12.2017) AM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specife „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive“

(13.12.2017) În perioada 14.12.2017 – 20.12.2017, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) este în proces de mutare din actuala locaţie (Bd. Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, Bucureşti) în noul sediu, situat în Str. Mendeleev nr.34, sector 1, Bucureşti.
AM POCU mulţumeşte pentru înţelegere celor care întâmpină dificultăţi în această perioadă şi anunţă că, până la finalizarea procesului și anunțarea unor alte date de contact, coordonatele AM rămân: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro, numerele de telefon: +40372614417, +40372614311, +40372614360.

(06.12.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială” aferent Obiectivului Specific 4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt cele care vizează asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție, în vederea integrării pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei. Înființarea unor structuri de economie socială va contribui la crearea de noi locuri de muncă şi la dezvoltarea serviciilor locale.
Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro până la data de 20.12.2017.

(04.12.2017) Având în vedere notificarea din partea Consiliului Concurenței privind identificarea, în cadrul apelului „România profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat în cadrul AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8, a unei activități în afara schemei de ajutor de stat, susceptibilă de a reprezenta ajutor de minimis datorită avantajului care poate fi creat la nivelul întreprinderilor ce pot solicita finanțare, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene decide anularea apelului „România profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat în cadrul AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8 și relansarea acestuia în data de 7 decembrie 2017, depunerea cererilor de finanțare fiind posibilă până la data de 28 februarie 2018.
Această decizie nu afectează principiul tratamentului egal aplicabil beneficiarilor, având în vedere faptul că, până la această dată, în sistemul informatic MySmis nu a fost depusă nicio cerere de finanțare.
Această decizie vine și în sprijinul solicitărilor potențialilor beneficiari de a prelungi perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „România profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat în cadrul AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8.

(28.11.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începand cu data de 28 noiembrie 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului - Condiții Specifice, comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

(28.11.2017) A fost publicat ordinul privind modul de efectuare a achizitiilor in cadrul proiectelor cu finantare europeana implementate in parteneriat. Ordinul comun nr. 6712/07.11.2017 - MDRAPFE, nr. 890/14.11.2017 ANAP

(24.11.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 24 noiembrie 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/227/3/8 „România profesională - Resurse umane competitive”, AP 3/PI 8.v/OS 3.8.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului - Condiții Specifice, comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

(21.11.2017) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) reamintește Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) că termenul limită pentru depunerea Strategiilor de Dezvoltare Locală DLRC (SDL) în cadrul sesiunii deschise în data de 1 septembrie 2017, conform Ghidului specific privind depunerea și selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală, este 4 decembrie 2017, ora 16:00.
Strategiile depuse după această dată nu vor putea fi luate în considerare în procesul de evaluare.
Menționăm că pachetul de depunere a SDL trebuie să cuprindă:
· Scrisoarea de înaintare a SDL (2 exemplare), semnată de reprezentantul legal al GAL, având ca anexă un OPIS al SDL (cuprins și paginație), precum și al anexelor depuse (cu paginație);
În cazul în care Strategia nu este depusă de reprezentantul legal al GAL, Scrisoarea de înaintare va include și nominalizarea persoanei împuternicite pentru depunerea SDL.
· Copia actului de identitate al persoanei care depune SDL;
· Un exemplar al SDL, cu anexe, pe suport hârtie;
· Trei exemplare în format electronic (3 CD) ale SDL, cu anexe (scanate în format pdf.);
Subliniem faptul că bugetul SDL trebuie prezentat în Euro, conform Capitolului 8 - Planul Financiar și Anexei 23 din Modelul cadru SDL. De asemenea, conform Specificațiilor tehnice din Modelul cadru SDL, planul financiar va fi elaborat în format XLSX. (Excel).
Un exemplar al Scrisorii de înaintare a SDL va fi înapoiat deponentului, cu număr de înregistrare din partea MDRAPFE - Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene.
În cazul în care se constată că pachetul de depunere a SDL este incomplet sau CD-urile nu sunt funcționale, se va consemna acest lucru într-o Fișă de primire a SDL, care va fi semnată de reprezentantul GAL pentru luare la cunoștință. În acest caz, Strategia poate fi completată până la închiderea sesiunii (nu mai târziu de 4 decembrie 2017, ora 16.00).
Pentru operativitatea evaluării SDL și a schimbului de informații, la depunerea SDL reprezentantul GAL va furniza date de contact din partea GAL (e-mail, telefon/fax), date la care să poată fi transmise eventualele solicitări de clarificare.

(13.11.2017) AM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14

(10.11.2017) AM POCU lansează apelul „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii I” (OS 1.1 & 1.2)

(10.11.2017) AM POCU lansează apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” (OS 3.1, 3.2, 3.3)

(10.11.2017) Apel de proiecte POCU: Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural (OS 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)

(07.11.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare admise de către comitetul de soluționare contestații etapa CAE și aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară şi lista intermediară a cererilor de finanţare admise de către comitetul de soluționare contestații etapa CAE și respinse în etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”.
În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, AM POCU a luat decizia ca toate proiectele declarate admise în urma finalizării procesului de evaluare să fie contractate.
Începând cu data de 07.11.2017 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySmis 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Eventualele contestații se vor depune de solicitant în MySmis 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySmis 2014+”.

(02.11.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 2 noiembrie 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/227/3/8 „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului - Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

(25.10.2017) Consultare privind ”Actualizarea Evaluării ex-ante pentru instrumente financiare pentru IMM în perioada de programare 2014-2020 - instrumente financiare finanțate din POCU”

(24.10.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/138/4/1 „Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de măsuri integrate”.
În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, AM POCU a luat decizia să fie contractate toate proiectele declarate admise în urma finalizării procesului de evaluare  pentru acest apel.
În data de 24.10.2017, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării până la sfârșitul zilei de 24.10.2017, sunt rugați să contacteze OI POCU responsabil.
Eventualele contestații se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS2014+”.

(24.10.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/138/4/2 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate”.
În baza prevederilor art. 12 alin. (1) din OUG 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, AM POCU a luat decizia să fie contractate toate proiectele declarate admise în urma finalizării procesului de evaluare pentru acest apel.
În data de 24.10.2017, solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării până la sfârșitul zilei de 24.10.2017, sunt rugați să contacteze OI POCU responsabil.
Eventualele contestații se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS2014+”.


 (19.10.2017) AM POCU: solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”

(18.10.2017) AM POCU: solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8 „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”

(17.10.2017) MDRAPFE publică, în consultare, ”Orientări pentru GAL privind etapa a III-a a mecanismului DLRC”

(16.10.2017) AM POCU lansează Ghidul Solicitantului pentru apelul „Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

(13.10.2017) MDRAPFE publică un set de clarificări care vizează elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

(12.10.2017) AM POCU lansează Ghidul Solicitantului pentru apelul “Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă”

(12.10.2017) AM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II“

(11.10.2017) AM POCU: lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 „România Start Up Plus”

(06.10.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „România Start Up Nation” aferent Obiectivului specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană” și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui Ghid.
Apelul, de tip noncompetitiv, finanțează acțiuni care vor sprijini activitățile care urmăresc încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, prin susținerea dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană cu un istoric de funcționare de până într-un an.
În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii noncompetitive și lansat în contextul Axei Prioritare AP 3/PI 8.iii/OS 3.7 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 109.505.037,23 euro (contribuția UE şi contribuția națională).
Prezentul apel este dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), regiunea București-Ilfov fiind exceptată de la finanțare pentru prioritatea de investiții 8.iii.
Sistemul informatic MySmis2014+ se va deschide în data de 06.10.2017, ora 10.00, și se va închide în data de 31.10.2017, ora 16.00

(04.10.2017) AM POCU anunță că transmite solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/74/6/18 ȘCOALĂ PENTRU TOȚI - Obiectivele Specifice 6.2., 6.3., 6.4., 6.6.

(04.10.2017) AM POCU lansează apelul de proiecte ”România profesională - Întreprinderi competitive”

(03.10.2017) AM POCU lansează apelul de proiecte ”Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa I”

(03.10.2017) AM POCU lansează apelul de proiecte ”Sprijin pentru derularea programelor de îngrijire a gravidei și copilului - etapa I”

(03.10.2017) AM POCU lansează apelul de proiecte ”Fii responsabilă de sănătatea ta - sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa I”

(02.10.2017) AM POCU publică în consultare GS CS - programe de ucenicie și stagii

(02.10.2017) Termenul de elaborare a SDL în contextul DLRC, prelungit până la 4 decembrie a.c.

(02.10.2017) AM POCU publică în consultare GS CS - subvenționarea locurilor de muncă

(27.09.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 27 septembrie 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014 solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați încare populația aparținând minorității roma reprezinta minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate;
POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014 și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

(26.09.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte:
POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
POCU/139/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
POCU/140/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate
Începand cu data de 26.09.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă, vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, scrisoarea de informare şi grilele de evaluare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

(20.09.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman publică LISTA CELOR MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI, aferente apelului de proiecte POCU/227/3/8/- “Romania profesională – Resurse umane competitive” aferent Obiectivul specific: 3.8.: “Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI“.

(20.09.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista intermediara a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8/Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical.
În data de 20.09.2017 solicitanții vor fi informați prin sistemul informatic MySMIS2014+ cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit notificarea privind rezultatul evaluării până la sfârșitul zilei de 20.09.2017, sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.
Eventualele contestații se vor depune de solicitant în sistemul informatic MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS2014”.

(05.09.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 05 septembrie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/82/3/7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.

(01.09.2017) Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”România Start Up Nation” aferent Obiectivului specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.
Apelul de tip noncompetitiv finanțează acțiuni care vor sprijini activitățile care urmăresc încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană cu un istoric de funcționare de până într-un an.
Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: antreprenoriat@fonduri-ue.ro până la data de 15.09.2017.

(31.08.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, în data de 31 August 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical - ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnico-financiară.

(28.08.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) a deschis în data de 28 august apelul de proiecte „POCU/227/3/8/Creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI” aferent Ghidului Solicitantului „România profesională — Resurse umane competitive”.
Pentru a veni în sprijinul potențialilor aplicanți, dar și ca urmare a solicitărilor primite de la aceștia cu privire la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice - "România profesională - Resurse umane competitive", MDRAFPFE – AMPOCU publică Corrigendumul nr.1, prin care se aduc îmbunătățiri și explicații privind autorizările necesare la momentul depunerii unei cereri de finanțare, modul de calcul al contribuției proprii minime, algoritmul de calcul al capacității financiare, precum și actualizarea unor anexe în vederea corelării acestora cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice.
Documentele pot fi consultate la următoarul link:http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program. 

(25.08.2017) În vederea sprijinirii beneficiarilor în implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Autoritatea de Management publică Manualul Beneficiarului şi Anexele 1-6, versiunea august 2017. Acest manual oferă atât îndrumări și informații practice necesare în procesul de implementare a proiectelor, precum şi modelele formularelor-standard utilizate în derularea proiectelor POCU (cereri de prefinanţare/plată/rambursare, acte adiţionale, rapoarte tehnice etc.).
Orice sugestie de îmbunătățire a informațiilor cuprinse în Manualul Beneficiarului ne poate fi comunicată la adresa de e-mail: manualpocu@fonduri-ue.ro.

(18.08.2017) Manualul beneficiarului POCU 2014-2020 va fi publicat în cursul săptămânii 21.08.2017-25.08.2017

(18.08.2017) Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/73/6/6/

(18.08.2017) AM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sprijin pentru derularea programelor regionale de îngrijire a gravidei şi copilului- etapa I”

(18.08.2017) AM POCU publică în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice” ”Programe regionale de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II”

(16.08.2017) POCU: depunere contestații referitoare la apelul „România Start Up Plus”

(09.08.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”.
Începand cu data de 09.08.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySmis.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySmis

(03.08.2017) Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”CURRICULUM NAȚIONAL OBLIGATORIU ACTUALIZAT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL” spre consultare

(03.08.2017) AM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin - etapa I”

(03.08.2017) AM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin în regiunile de dezvoltare: Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Nord Est - etapa II”

(28.07.2017) Anunţ AM POCU solicitări de clarificări pentru apelurile de proiecte POCU/138/4/1, POCU/139/4/1/și POCU/140/4/2/

(19.07.2017)Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical - Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate.
În data de 19.07.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySmis.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySmis ”.

(03.07.2017) AM POCU publică listele parțiale ale cererilor de finanțare din etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/137/5/1/

(26.06.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 26 iunie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte:
POCU/82/3/7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus”.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificări, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

(20.06.2017) Din 20 iunie POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor finanțate în cadrul Obiectivului Specific 5.1
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 20 iunie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară, de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte, finanțate în cadrul Obiectivului Specific 5.1
POCU/134/5/1/ Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori REGIUNE MAI DEZVOLTATA
POCU/137/5/1/Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorii consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

(13.06.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) publică ordinele privind prelungirea până la data de 23.06.2017, ora 16.00, a perioadei depunerii cererilor de finanțare în cadrul apelurilor aferente Obiectivelor Specifice 4.1 și 4.2, respectiv:
POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate;
POCU/139/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni dezvoltate;
POCU/140/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate.

(07.06.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), anunță solicitanții care au depus contestații în cadrul apelului de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană/Diaspora Start Up, că în data de 06 iunie 2017 au primit, prin sistemul informatic MySMIS2014, rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor (etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității).

(31.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), anunță solicitanții care au depus contestații în cadrul apelului de proiecte POCU/75/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă- SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale, că in data de 31 mai 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS2014, rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor (etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității).

(31.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că in data de 31 mai 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS2014, de la comisia de evaluare, solicitări de clarificări pentru evaluarea tehnică şi financiară pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/75/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă- SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014 și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucratoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare transmite solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a putea finaliza procesul de evaluare în mod corespunzător. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru evaluarea tehnica si financiara.

(30.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 30 mai 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS2014, de la comisiile de evaluare, solicitări de clarificări pentru evaluarea tehnică şi financiară pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului de proiecte: POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană/Diaspora Start Up.
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS2014 și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucratoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare transmite solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a putea finaliza procesul de evaluare în mod corespunzător. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru evaluarea tehnica si financiara.

(26.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidurile Solicitantului Condiţii Specifice ”România profesională – Întreprinderi competitive” și ”România profesională – Resurse umane competitive”.
Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companii prin creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
Propunerile sau observațiile privind îmbunătățirea documentelor se pot transmite până la data de 06.06.2017 la adresa de e-mail: formare.competitive@fonduri-ue.ro.
Ghidurile menționate sunt aferente Obiectivului specific: 3.8: “Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC /domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI “

(24.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), anunță solicitanții care au depus contestații în cadrul apelurilor de proiecte POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate”, respectiv POCU/20/4/4.2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate, că începând cu data de 24 mai 2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS2014, rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor (etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității).
Reamintim potențialilor beneficiari (autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu/ ONG-uri, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate) că pot depune cereri de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte aferente obiectivului specific 4.1., respectiv obiectivului specific 4.2 POCU în sistemului informatic MySMIS 2014 până la data de 16 iunie 2017.

(12.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman prelungește termenele de depunere pentru apelurile POCU aferente OS 5.1

(12.05.2017) Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 și POCU/20/4/4.2

(09.05.2017) Listele parțiale (cu excepția cererilor de finanțare aflate în etapa de contestații pe faza A-conformitate administrativă și eligibilitate) ale cererilor de finanțare aprobate, respectiv respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/85/5/1/

(09.05.2017) Lista cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/86/5/1/

(05.05.2017) POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice AXA PRIORITARĂ 7 ASISTENȚĂ TEHNICĂ POCU 2014-2020 și apelul de proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere.

(04.05.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică Rezultatul privind proiectele respinse ca urmare a procesului de soluționare a Contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, în cadrul apelului de proiecte POCU/19/4/1/ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiune dezvoltată.
În data de 04.05.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse ca urmare a procesului de soluționare a Contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014.

(02.05.2017) Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană- Diaspora Start Up.
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană- Diaspora Start Up.
În data de 02.05.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în lista atașata, dar nu au primit notificarea privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, până la sfârșitul zilei de 02.05.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de e-mail: cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare (3 mai 2017- 9 mai 2017) de la data transmiterii notificării privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

(28.04.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/75/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă- SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale.
În data de 28.04.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor fi informați prin sistemul informatic MySmis2014+. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în lista atașata, dar nu au primit notificarea privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, până la sfârșitul zilei de 28.04.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare (2 mai 2017- 8 mai 2017) de la data transmiterii notificării privind rezultatul verificării administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație în sistemul informatic MySMIS”.

(19.04.2017) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.03.2017, proiectul cu titlul: “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2017  - martie 2017 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU”,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.citeste mai mult

(14.04.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) anunță calendarul estimativ al procesului de evaluare și selecție pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte lansate în cursul anului 2016.

(14.04.2017) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 18 aprilie 2017, vor primi prin sistemul informatic MySMIS 2014, de la comisiile de evaluare, solicitări de clarificări pentru evaluarea tehnică şi financiară a cererilor de finanţare care au fost acceptate în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte:
POCU/18/4/4.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate- regiuni mai putin dezvoltate;
POCU/20/4/4.2 Dezvoltarea Locala Integrata (DLI 360) în comunitățile marginalizate;
POCU/85/5/1Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;
POCU/86/5/1Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC;
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014 și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucratoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.
În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare transmite solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a putea finaliza procesul de evaluare în mod corespunzător. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru evaluarea tehnică și financiară.

(07.04.2017) Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/19/4/4.1- regiune dezvoltată

(03.04.2017) Consultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.1.

(03.04.2017) Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.6.1.

(03.04.2017) Consultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.2.

(03.04.2017) Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.9.

(03.04.2017) Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S. 1.1 şi 1.2

(03.04.2017) Consultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice O.S. 2.1 şi 2.2

(14.02.2017) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul : “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2017  - martie 2017 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

(13.01.2017) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.12.2016, proiectul cu titlul: Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016 - decembrie 2016 pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat în gestionarea POSDRU”,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.citeste mai mult

(13.01.2017) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.12.2016, proiectul cu titlul: Asigurarea deplasărilor reprezentanților OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

(13.01.2017) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia a finalizat la 31.12.2016, proiectul cu titlul: Achizitionarea de obiecte de inventar si furnituri de birou necesare funcţionării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia ,, ,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult

(24.10.2016) Întrucât clarificările la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, operaționalizate prin corrigendum-ul nr. 1, pot avea impact asupra elaborării cererilor de finațare, MFE prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului „România Start Up Plus”. Conform corrigendum-ului nr.2 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, noul termen limită de depunere în cadrul acestui apel este 16.11.2016.

(24.10.2016) Având în vedere solicitările de clarificări din partea potențialilor aplicanți cu privire la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start-Up Plus”, precum și oportunitatea corelării cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Diaspora Start-Up”, ambele ghiduri fiind aferente unor apeluri finanțate din Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul Specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană al POCU, MFE publică corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start-Up Plus”. În acest sens, corrigendum-ul nr.1 clarifică o serie de aspecte legate de eligibilitatea activităților, eligibilitatea partenerilor, eligibilitatea grupului țintă, eligibilitatea cheltuielilor în cadrul apelului menționat.
Pentru a vizualiza mai ușor revizuirile aduse Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, puteți consulta aici tabelul comparativ Varianta inițială – Varianta modificată.

(19.09.2016) Ministerul Fondurilor Europene deschide astăzi, 16 septembrie 2016, secțiunea MySMIS aferentă apelului de proiecte „România Start-Up Plus”, cu o alocare financiară de 105 milioane euro.
În cadrul acestui apel pot primi finanțare autorități publice locale, camere de comerț, furnizori de servicii de formare profesională continuă (FPC), universități și ONG-uri cu activitate relevantă în domeniu, singure sau în parteneriat. Acestea vor avea calitatea de administratori de scheme de antreprenoriat și vor acorda sprijin tehnic și ajutoare de minimis viitorilor antreprenori și întreprinderilor nou create.

(30.08.2016) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul : Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada ianuarie 2016 -decembrie 2016 pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat în gestionarea POSDRU,, ,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult...

(19.08.2016) Ministerul Fondurilor Europene invită spre consultare organizaţiile economiei sociale care au propuneri de îmbunătăţire a Ghidului Solicitantului "Solidar", linie de finanţare din fonduri europene dedicată dezvoltării întreprinderilor sociale.
Întâlnirea va avea loc în data de 23.08.2016, începând cu orele 9:00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, parter.
Accesul în sală se va face în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: solidar@fonduri-ue.ro.
Organizatiile interesate să participe la consultare sunt rugate să transmită un email care să includă numele persoanei desemnate să participe, numele organizaţiei şi datele de contact.
SOLIDAR este o schemă de ajutor de minimis în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Obiectiv Specific (O.S. 4.16) Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă.

(11.08.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 08.06.2016 de la sediul DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU/168/6.1/S/144616 citeste mai mult

(04.08.2016) Având în vedere că numărul persoanelor înscrise până în acest moment depăşeşte numărul de 70 de locuri disponibile, nu se mai fac înscrieri pentru consultarea publică pe ghidurile solicitantului “Școala pentru Toți” și “Profesori motivați în școli defavorizate”.

(04.08.2016) Având în vedere interesul manifestat faţă de Ghidul Solicitantului, concretizat într-un număr foarte mare de comentarii primite care necesită analiză şi integrare, Ministerul Fondurilor Europene amână lansarea apelului de proiecte „Şcoală pentru toţi”.

(04.08.2016) ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI – Ghidul Solicitantului Condiții Specifice OS 4.1 și 4.2

(03.08.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 20.05.2016 de la sediul DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU/183/5.1/S/151911 citeste mai mult

(02.08.2016) Ministerul Fondurilor Europene îi invită, la o dublă consultare, pe toți cei care au propuneri de îmbunătățire a Ghidurilor Solicitantului pentru liniile de finanțare “Școala pentru Toți” și “Profesori motivați în școli defavorizate” care vor fi lansate în cadrul POCU, Axa Prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”.
Întâlnirea va avea loc în data de 05.08.2016, începând cu ora 09:00, la parterul sediului Ministerului Fondurilor Europene din Bdul. Ion Mihalache nr. 15-17.
Accesul în sală se va face în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: spt@fonduri-ue.ro. Persoanele care au contribuit activ prin comentarii la ghiduri au prioritate în argumentarea propunerilor lor.

(28.07.2016) Clarificări privind condițiile de finanțare din Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice aferente apelurilor 1, 2 și 3 – Obiectivele Specifice 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și 4.2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate ale POCU:
1. Sunt eligibile integral cheltuielile aferente unor intervenții dedicate comunității în ansamblu, respectiv cheltuielile aferente reabilitării, modernizării, dotării cu mobilier și aparatură a spațiilor în care se vor desfășura activități de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație și activități de sprijin pentru dezvoltarea/furnizarea de servicii sociale/furnizarea de servicii inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale), indiferent de categoria de persoane care beneficiază de aceste servicii. De exemplu, vor fi eligibile integral costurile cu renovarea și dotarea unei școli care este frecventată atât de membri ai grupului țintă cât și de alte persoane din comunitatea marginalizată sau din UAT, care nu sunt vizate direct de intervențiile proiectului.
2. În vederea implementării Activității 5 - Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă, nu vor putea fi selectate ca parteneri companii din domeniul construcțiilor. Activitățile menționate vor face obiectul achiziției de prestare de servicii/execuție de lucrări.
3. În situația în care o instituție publică ( de exemplu, autoritate publică locală) este partener și are în responsabilitate Activitatea 5 - Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă, aceasta poate subcontracta (externaliza) intervențiile în domeniul îmbunătățirii condițiilor de locuit. Partenerul va avea responsabilitatea coordonării implementării acestei activități și asigurarea sustenabilității intervențiilor.

(19.07.2016) Urmare a solicitărilor primite pe e-mail, consultarea publică pentru Ghidului Solicitantului pentru “România Start – Up Plus” va avea loc în data de 25.07.2016, începând cu ora 13:30, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, parter.
Restul informațiilor rămân neschimbate, accesul în sală urmând să fie făcut în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: rsup@fonduri-ue.ro.

(19.07.2016) Ministerul Fondurilor Europene îi invită pentru consultare pe toți cei care au propuneri de îmbunătățire a Ghidului Solicitantului pentru “România Start – Up Plus”, linie de finanțare dedicată celor care vor să demareze o afacere în mediul urban, cu fonduri europene.
Întâlnirea va avea loc în data de 22.07.2016, începând cu orele 11:00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, parter.
“România Start – Up Plus” face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană, Programul “România Start – Up Plus”.
Accesul în sală se va face în limita celor 70 de locuri disponibile, în ordinea înscrierilor, la adresa de e-mail: rsup@fonduri-ue.ro.

(18.07.2016) Ministerul Fondurilor Europene prelungește termenul limită de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte POCU nr. 1, 2 și 3 până la data de 15 septembrie 2016.
Apelurile de proiecte POCU nr. 1, 2 și 3 sunt finanțate în cadrul Obiectivelor Specifice 4.1. Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360o) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și 4.2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate.
„Alegerile locale din luna iunie au creat un vid de autoritate în această perioadă în care s-a facut transferul de putere. Acest lucru a întârziat încheierea parteneriatelor cu autoritățile, care au nevoie să elaboreze analize ale comunităților ce solicită finanțare, o condiție necesară pentru ca acestea să obtină finantare. Am luat această decizie, de a prelungi termenul limită de depunere a cererilor de finanțare, pentru a răspunde așteptărilor potențialilor parteneri, în mod realist”, a declarat Ciprian Necula, Secretar de Stat.
Modificarea termenului limită este operaționalizată în sistemul MySMIS și face obiectul unei modificări în Ghidurile Solicitantului Condiții Specifice.

(13.07.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 08.06.2016 de la sediul MFE-DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU ID 147347 citeste mai mult

(12.07.2016) Ministerul Fondurilor Europene lansează spre consultare publică pe site-ul www.fonduri-ue.ro, în perioada 7-15 iulie 2016, proiectul de ordin care va reglementa regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi pentru atribuirea contractelor de produse, servicii sau lucrări în cadrul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (fondurile ESI, SEE, norvegian şi Elveția).
Prezentul proiect are în vedere faptul că solicitanții sau beneficiarii privați care fac achiziții în cadrul proiectelor au nevoie de un cadru juridic flexibil, adaptat la specificul relațiilor comerciale. Actul normativ preia prevederile incidente din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și dezvoltă aria de aplicabilitate prin introducerea finanțării nerambursabile prin Programul de Cooperare Elveţiano - Român și Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime. De asemenea, include un capitol dedicat aplicării principiului proporționalității în verificarea administrativă a cererii de rambursare.
Cadrul legal aplicabil solicitanților și beneficiarilor privați a fost abrogat implicit prin intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016. În consecință, MFE a elaborat proiectul de ordin supus astăzi consultării publice pentru a reglementa achizițiile derulate de entitățile private printr-un singur act normativ care să includă prevederile ordinelor abrogate (Ordinul MFE nr. 1.120/2013, Ordinul MFE nr. 1.191/2014, Ordinul MFE nr. 3.123/2015 și Ordinul MFE nr. 427/2016).
Persoanele interesate pot consulta proiectul de Ordin privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de produse, servicii sau lucrări finanțate din fonduri nerambursabile pe pagina ministerului, la secțiunea Transparență -> Legislație -> Proiecte legislative (link: http://www.fonduri-ue.ro/proiecte-legislative). Propunerile și observațiile pot fi transmise pe adresa contact.minister@fonduri-ue.ro, în perioada 8-18 iulie 2016.

(11.07.2016) Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista celor mai frecvente întrebări şi răspunsuri primite prin serviciul helpdesk cu privire la apelurile POCU pentru Obiectivele Specifice 4.1 şi 4.2.

(16.06.2016) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul: Achiziționarea de obiecte de inventar si furnituri de birou necesare funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.citeste mai mult...

(30.05.2016) Rezultatul final la concursul organizat în data de 24.05.2016 (proba scrisă) si 27.05.2016 (interviul) pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia. citeste mai mult...

(27.05.2016) Rezultatul la proba de interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia din data de 27.05.2016. citeste mai mult...

(26.05.2016) Rezultatul  final obţinut de candidati la  concursul  organizat în data de 25.05.2016 în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia. citeste mai mult…

(26.05.2016) Rezultatul obţinut de candidati la  interviul  organizat în data de 25.05.2016 în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia. citeste mai mult…

(25.05.2016) Rezultatul probei scrise pentru concursul/examenul organizat în data de 25.05.2016, în vederea promovării în grad superior celui deţinut a funcţionarilor publici din cadrul OIR POS DRU Sud Muntenia. citeste mai mult...

(25.05.2016) Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 24.05.2016 în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia. citeste mai mult...

(20.05.2016) Rezultatele privind selectarea dosarelor canditaților înscriși la concursul organizat in zilele de 24.05.2016 (proba scrisă) și 26.05.2016 (interviu), în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia. citeste mai mult...

(20.05.2016) În urma întâlnirii de lucru din data de 12.05.2016 dintre reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene și ai reprezentanților potențialilor beneficiari ai Programului Operațional Capital Uman, Obiectivele Specifice 4.1 și 4.2, a rezultat un set de întrebări vizând Ghidul Orientări Generale și Ghidurile Solicitantului pentru Obiectivul Specific 4.1. – Dezvoltare locală integrată (DLI 360o) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome și Obiectivul Specific 4.2. – Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de măsuri integrate.
Acestea, împreună cu răspunsurile oferite de Autoritatea de Management POCU pot fi consultate mai jos. Solicitanții pot adresa în continuare întrebări referitoare la cele două propuneri de proiecte, prin sistemul de help-desk pus la dispoziție de către MFE, accesibil din secținea Contact a site-ului MFE (http://www.fonduri-ue.ro/). Cererile de finanțare pot fi încărcate în MySMIS până la 1 august 2016. Ghidurile aferente celor două cereri de propuneri de proiecte pot fi consultate la adresa http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014#implementare-program.
Listă răspunsuri I
Listă răspunsuri II

(16.05.2016) Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman, publica Ordinul privind modificarea urmatoarelor documente:
Orientari privind accesarea finantarilor în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 1
Ghidului Solicitantului- Conditii Specifice Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome, finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.1 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 2
Ghidului Solicitantului - Conditii Specifice aferent apelului de proiecte Dezvoltare Locala Integrata (DLI 3600) în comunitatile marginalizate finantat prin Axa Prioritara 4/ Prioritatea de Investitii 9.ii/ Obiectivul Specific 4.2 din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020- anexa 3

(12.05.2016) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, organizează concursul de recrutare pentru ocuparea  următoarelor funcții publice vacante.
Anunt
Bibliografie

(28.04.2016) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia în urma unui studiu de piata, Norma interna conform Art.13 din O.U.G. 34/2006 , a încheiat Contractul de închiriere imobil ( spatiu birouri si arhiva ) nr. 3349/28.04.2016, prestator Anisoara ANDREI, persoana fizica, pentru spaţiul Clădire de birouri şi arhivă amplasat în str. Portului, nr. 2A. citeste mai mult…

(26.04.2016) ANUNŢ CONCURS PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
OIR POS DRU Sud Muntenia  cu sediul în Călărași, Str. Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia.
Anunt
Bibliografie

(19.04.2016) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul : Asigurarea deplasărilor reprezentanților OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult…

(19.04.2016) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicată de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

(15.04.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 04.02.2016 de la sediul MFE-DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU ID 129247 citeste mai mult

(14.04.2016) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia  intenționează să închirieze un imobil și  terenul aferent (CPV 70310000-7)  cu destinație birouri și arhivă.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operațional Capital Uman - Axa prioritară 7, Obiectivul specific 7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult…

(12.04.2016) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul “Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”,proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritara 7, Obiectivul specific  7.1 - Îmbunătățirea capacității Autorității de Management (AM) și a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional. citeste mai mult…

(01.04.2016) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locala în comunitatile marginalizate din zona rurala si/ sau în orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori”.
Obiectivul specific urmarit în cadrul acestei prioritati de investitii vizeaza reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate din zona rurala si orase cu o populatie de pâna la 20.000 locuitori prin implementarea de masuri/operatiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului conditii specifice, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 15 aprilie 2016 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(15.03.2016) Ministerul Fondurilor Europene (MFE) pune la dispoziția celor care testează aplicația MySMIS 2014 un instrument prin care pot semnala eventuale dificultăți în accesarea sau introducerea datelor în MySMIS 2014, anume serviciul Helpdesk de pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene – www.fonduri-ue.ro, secțiunea Contact – Helpdesk http://www.fonduri-ue.ro/component/users/?view=login.
Accesarea secțiunii Helpdesk pentru adăugarea solicitărilor, precum și pentru urmărirea rezolvării acestora se va face din "Meniu utilizator", vizibil în secțiunea Contact a site-ului MFE după autentificarea utilizatorului. Principalele avantaje ale folosirii acestei secțiuni sunt pe de o parte faptul că utilizatorii sunt informați permanent despre stadiul solicitării lor, pe de altă parte termenele mai scurte de răspuns, dat fiind că acest tip de solicitări nu va fi asimilat regimului juridic al petițiilor, ci reprezintă un mod de a sprijini publicul pentru utilizarea aplicației informatice.
Formularul "Sesizare nereguli" va fi în continuare disponibil publicului, fără a fi necesară înregistrarea în site, însă utilizarea acestuia va presupune strict semnalarea (documentarea) neregulilor.
În perioada următoare, MFE are în vedere extinderea helpdesk-ului asupra solicitărilor telefonice.
Echipa ministerială care gestionează fondurile europene mulțumește public tuturor echipelor care au gestionat anterior fonduri europene, pentru activitatea acestora și pentru crearea unei expertize valoroase, rămasă la nivelul personalului MFE.

(10.03.2016) In data de 07.03.2016 a fost publicata in monitorul oficial Instructiunea A.N.A.P. nr. 1 privind modificarile considerate substantiale sau nesubstantiale in executia unui contract de achizitie publica.
Alte acte normative din domeniul achizitiilor publice puteti consulta aici

(09.03.2016) Ministerului Fondurilor Europene vă prezintă noul sistem MySMIS, prin care potenţialii beneficiari din Romania vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020. Aplicaţia este unică si va arata la fel pentru toate programele operaţionale. Legătura va fi făcută şi fiecare ghid în parte şi indicaţiile de completare vor fi de asemenea personalizate. Conţinutul şi tipul informaţiilor solicitate vor fi diferite. citeste mai mult

(29.02.2016) Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru POCU publică spre consultare publică Ghidul Solicitantului Condiții Generale POCU denumit Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.
Vă rugăm să transmiteți propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestui document, pe adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, până în data de 11.03.2016 ora 14.00.

(29.02.2016) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 04.02.2016 de la sediul MFE-DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU ID 130227 citeste mai mult

(15.01.2016) Având în vedere că sistemul informatic Actionweb este funcţional, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU sunt rugaţi să utilizeze sistemul informatic Actionweb pentru transmiterea cererilor de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată.
Totodată, beneficiarii proiectelor finanţate din POSDRU pentru care cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată au fost depuse la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), sunt rugaţi să depună la AM/OI evidenţa cheltuielilor generată din sistemul Actionweb însoţită de raportul de audit.
Ne cerem scuze pentru inconvenientele create si va multumim pentru întelegere.

(14.01.2016) Având în vedere faptul ca sistemul ActionWeb nu a fost operational începând cu data de 13.01.2016, din cauza unor disfuncţionalităţi tehnice, Ministerul Fondurilor Europene anunţă beneficiarii proiectelor finanţate prin POSDRU că, până la remedierea deficienţelor tehnice, cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi cererilor de plată se vor depune la autoritatea de management/organismele intermediare în format de hârtie (hard copy), în termenul stabilit de Instrucţiunile 113 şi 103.
Evidenţa cheltuielilor care va însoţi cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare şi de plată va fi completată conform modelului ataşat, iar documentele justificative tehnice şi financiare se vor prezenta pe suport electronic, urmând ca imediat după remedierea disfuncţionalităţilor sistemului informatic ActionWeb, beneficiarii să depună la autoritatea de management/organismele intermediare evidenţa cheltuielilor generata din sistemul AW, însoţită de raportul de audit.
Atragem atenţia asupra faptului că cererile de rambursare aferente cererilor de lichidare/de plată trebuie să conţină obligatoriu dovada utilizării sumelor primite de beneficiari în contul cererilor de lichidare/de plată (utilizate pentru proiect sau restituite, dacă a fost cazul).
Ministerul Fondurilor Europene va publica un anunţ referitor la remedierea problemelor legate de sistemul informatic ActionWeb.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create şi vă mulţumim pentru înţelegere.

(14.01.2016) Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman acordă beneficiarilor proiectelor finanţate din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, a caror implementare s-a finalizat până la data de 31 decembrie 2015 şi pentru care nu a fost depusă cererea de rambursare finală, posibilitatea de a depune cererea de rambursare finală până la data de 15 februarie 2016.
Această facilitate intră în vigoare o dată cu publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 44/2016 şi se aplică proiectelor pentru care nu a fost depusă cererea de rambursare finală până la data intrării în vigoare a ordinului menţionat.

(14.01.2016) In conformitate cu masurile preventive anticoruptie prevazute in Strategia nationala anticoruptie 2012-2015 si cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, va informam ca  la nivelul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia, pe parcusul anului 2015 nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit cu prilejul actiunilor de protocol in exercitarea funcției publice.

(11.01.2016) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași a finalizat în luna decembrie 2015,  proiectul cu titlul : “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale ,, . citeste mai mult

(06.01.2016) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi a finalizat in luna decembrie 2015,  proiectul cu Titlul :" Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad - hoc) la locurile de implementarea proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007 - 2013, proiecte monitorizate la nivel OIR POSDRU Sud Muntenia" . citeste mai mult

(31.12.2015) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași a finalizat în luna decembrie 2015,  proiectul cu titlul : "Deplasări OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia,, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013. citeste mai mult

(31.12.2015) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași a finalizat în luna decembrie 2015,  proiectul cu titlul : "Achiziționarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi  materiale consumabile necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia,, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013. citeste mai mult

(31.12.2015) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași a finalizat în luna decembrie 2015,  proiectul cu titlul : Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia,, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 . citeste mai mult

(28.12.2015) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi a finalizat in luna decembrie 2015,  proiectul cu Titlul : Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional Pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Sud Muntenia (OIRPOSDRU Sud-Muntenia)”. citeste mai mult

(24.12.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică Ordinul nr. 4387 pentru modificarea Ordinului comun nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

(24.12.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru proiecte retrospective* și modelul de buget detaliat aferent acestui tip de proiecte.
Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP) pentru proiecte retrospective:
CPP nr. 191 „Bursa Profesională finanțată din DMI 2.1 Tranziția de la școala la viața activă;
CPP nr. 192 „Bani de liceu finanțată din DMI 2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii;
CPP nr. 193 „Subvenționarea locurilor de muncă”finanțată din DMI 5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare.
Pentru acestea Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis până în data de 28.12.2015, ora 10.00.
CPP nr. 194 „Burse sociale pentru studenți finanțată din DMI 1.2 Calitate în învățământul superior;
CPP nr. 195 „Bursa pentru tineri doctoranzi finanțată din DMI 1.5 Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării.
Pentru acestea Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis până în data de 29.12.2015, ora 10.00.
*Proiectele retrospective sunt proiecte aflate în stadiu de execuție/finalizate, finanțate prin programe naționale de la bugetul de stat/fonduri speciale/bugete locale/ împrumuturi contractate de la instituții financiare internaționale, care pot face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform regulilor de implementare ale acestuia. Solicitanții eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entități publice cu atribuții în domeniul obiectivelor vizate.

(16.12.2015) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 24.08.2015 de la sediul DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU/173/6.1/S/146872 citeste mai mult

(15.12.2015) MFE - DG PCU publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 4309/2015, care oferă beneficiarilor care au proiecte în implementare finanțate prin POSDRU posibilitatea de prelungire a duratei de implementare până la data limită de 31.12.2015. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 4309/2015 a intrat în vigoare astăzi, 15.12.2015, prin publicarea în Monitorul Oficial.
În aplicarea Ordinului nr. 4309/2015, MFE - DG PCU publică Instrucțiunea nr. 116/15.12.20155.

(03.12.2015) Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica Instructiunea nr.115/03.12.2015 privind reglementarea conditiilor pentru incheierea actelor aditionale in vederea prelungirii duratei de implmenentare a proiectelor POSDRU.

(17.11.2015) In Monitorul Oficial al României Partea I nr. 860/16.11.2015 a fost publicat Ordinul 3128 al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.
Ordinul 3128/2015

(17.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman anunța toți beneficiarii proiectelor POSDRU ca începând cu data de 15 noiembrie 2015, Organismele intermediare vor procesa cu celeritate cererile de plata si cererile de lichidare a plaților.
Mecanismul cererilor de plata precum si mecanismul cererilor de lichidare reprezintă principalele măsuri de simplificare adoptate cu impact direct asupra beneficiarilor, care contribuie la creșterea absorbției POS DRU. Aceste mecanisme vor îmbunătățit semnificativ fluxul financiar necesar implementării proiectelor la nivelul beneficiarilor POSDRU 2007-2013.

(16.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman lansează cererea de propuneri de proiecte (CPP) -„Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori, Etapa I - Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi pentru înfiinţare GAL nou/ adaptare GAL deja înfiinţat la cerinţele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, finanțată din Axa prioritară 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.vi.Pentru această cerere de propuneri de proiecte procedura utilizată este cea competitivă.
Elementele esențiale cuprinse în această cerere de propuneri de proiecte se regăsesc în Fişa cererii de propuneri de proiect 5.1.
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice AP 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.vi va intra în vigoare de la momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

(12.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman lansează cererea de propuneri de proiecte (CPP) -Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate rome, finanțată din Axa prioritara 4/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.ii.
Pentru acesta cerere de propuneri de proiecte procedura utilizata este cea competitivă. Elementele esențiale cuprinse în această cerere de propuneri de proiecte se regăsesc în Fişa cererii de propuneri de proiect 4.1.
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice va intra în vigoare de la momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I. 

(11.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman transmite clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.

(10.11.2015) Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015, potrivit cărora „termenul limită de depunere a cererii de lichidare este 13.11.2015, odată cu transmiterea ultimei cereri de plată”, rugăm beneficiarii să aibă în vedere că prin termen limită de depunere a cererii de lichidare se înţelege înregistrarea cererii şi a documentaţiei aferente la registratura OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pana la data de 13.11.2015 inclusiv, orele 14:00.

(06.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Competitivitate şi Ministerul Educației şi Cercetării Științifice prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică ş Inovare - Direcția Generală Organism Intermediar anunță publicarea pentru consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru Acțiunea 1.1.3 - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale, Secțiunea H, în cadrul Programului Operațional Competitivitate (2014-2020), Axa prioritara 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice şi dezvoltării afacerilor". Toate întrebările cu privire la Ghidul Solicitantului, precum şi propunerile şi sugestiile formulate pe marginea documentelor publicate vor fi transmise la următoarea adresa de e-mail: structurale@ancs.ro, până la data de 27 noiembrie 2015.

(06.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate ”.
Obiectivul specific urmarit în cadrul acestei prioritati de investitii vizeaza:"Îmbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical".
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului conditii specifice, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 26 noiembrie 2015 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(04.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica Instructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect. Anexe

(03.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman organizează o sesiune de dezbateri cu toți factorii interesați, în data de 6 noiembrie 2015, ora 10.30, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferințe, parter), în vederea definitivării Ghidului Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație de peste 20.000 de locuitori”, Etapa I - Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) si pentru înființare GAL nou/ adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1/ Sprijin pregătitor, varianta revizuita în urma procesului de consultare publica.
Organizațiile interesate sunt invitate să participe activ la această dezbatere.
Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman adresează mulțumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de îmbunătățire a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice publicat spre consultare.

(30.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia”/ POCU/ Axa prioritara 1/ Prioritatea de investitii 8.ii/ Obiectivele specifice 1.1 si 1.2., varianta revizuita în urma procesului de consultare publica.
În vederea definitivarii acestui document, MFE - DG PCU organizeaza o sesiune de dezbateri cu toti factorii interesati, în data de 2 noiembrie 2015, ora 14.30, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferinte, parter). Organizatiile interesate de interventiile finantate din axa priooritară 1 a POCU sunt invitate sa participe activ la aceasta dezbatere.
Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman adreseaza multumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de îmbunatatire a documentelor publicate spre consultare si/sau au participat la sesiunile anterioare de dezbatere.

(30.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generala Programe Capital Uman republica Ghidul Solicitantului Conditii Specifice “Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori”, Etapa I - Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) si pentru înfiintare GAL nou/ adaptare GAL deja înfiintat la cerintele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1/ Sprijin pregatitor, varianta revizuita în urma procesului de consultare publica.
Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman adreseaza multumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de îmbunatatire a variantei anterioare a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice.

(30.10.2015) In Monitorul Oficial al României Partea I nr. 806/29.10.2015 a fost publicata OUG 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare care prevede la art. 62 completari la OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
Articolul 62/OUG 47/2015

(27.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”, proiect/proiecte selectate prin utilizarea procedurii non - competitive
Obiectivul specific urmarit în cadrul acestei prioritati de investitii vizeaza:"Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi înregistrati la Serviciul Public de Ocupare"
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 30 octombrie 2015 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro 

(21.10.2015) MFE- DGPCU publică Ordinul 2802/08.10.2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU.

(20.10.2015) MFE- DGPCU publică Instructiunea 112/20.10.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată in vederea inchiderii Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

(20.10.2015 ) Cu ocazia lansării Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, pentru comunităţile marginalizate roma "Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360)", vă invităm să participați la întâlnirea pentru consultarea publică a acestuia.
Întâlnirea va avea loc în data de 22.10.2015, începând cu orele 14:00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Parter.
Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră la adresa de e-mail tudorel.taba@fonduri-ue.ro, persoană de contact Tudor Tabă, telefon 0372.614.486.

(20.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ROMÂNIA CREATIVA finantata din AP 3 ”Locuri de munca pentru toti”, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investitii 8.iii, obiectivul specific 3.7 din POCU.
Actiunile planificate în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte sunt dedicate persoanelor fizice (ex. someri/inactivi/ persoane care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca) cu rezidenta într-una din cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale României (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud Muntenia), care intentioneaza sa înfiinteze o afacere non agricola în mediul urban într-una din industriile creative.
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 3 noiembrie 2015 pe adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro

(15.10.2015) MFE- DGPCU publica Instructiunea 111/15.10.2015 privind solicitarea prefinantarii de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU, in cadrul cererilor de propuneri de proiect nr 169-190.

(12.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman republica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice "Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, București-Ilfov", Axa Prioritara 2 - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs.
Măsurile eligibile în cadrul acestui apel vizează în principal creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, propunerile și sugestiile de imbunatatire vor fi transmise pâna la data de 18 octombrie 2015 pe adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(12.10.2015)Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Dezvoltare Locala Integrata”, Axa Prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei. Actiunile planificate în cadrul AP 4 vizeaza toate regiunile de dezvoltare.
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 23 octombrie 2015 pe adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro

(08.10.2015) Începând cu data de 8 octombrie 2015, potențialii solicitanți ai Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 se pot înscrie la sesiunile de instruire în utilizarea MySMIS2014, care se vor desfășura în cadrul organismelor intermediare care gestionează acest program.
Modulul aplicației lansat acum se adresează doar potențialilor solicitanți POCU. Formularul de înscriere de pe site-ul www.fonduri-ue.ro va permite înregistrarea în perioada 8-15 octombrie, după înregistrarea și autentificarea pe site (sectiunea Contact). Prima sesiune de instruire este programată între 19 octombrie și 1 noiembrie. Cei care doresc să participe la instruire optează pentru un singur organism intermediar (OI), iar primii zece înscriși la un OI vor avea acces la prima sesiune de instruire. În funcție de interesul manifestat, vom organiza periodic astfel de sesiuni de instruire. Tot pe site-ul www.fonduri-ue.ro va fi pus la dispoziția celor interesați un manual de utilizare MySMIS2015, cu ajutorul căruia cei care doresc să obţină o finanțare din fonduri europene vor putea să-și completeze mai ușor aplicațiile online.
”Prin completarea formularului de înscriere care va fi deschis pe site-ul nostru, www.fonduri-ue.ro, cei care doresc să depună proiecte se vor putea înscrie pentru a obține accesul în MySMIS2014 și pentru a fi instruiți în utilizarea acestui sistem electronic prin care vizăm să se depună de acum înainte toate proiectele aferente perioadei 2014-2020. Utilizarea acestui portal ne va ajuta să reducem gradul de eroare la completarea documentației și timpul petrecut cu verificarea corelațiilor, deoarece un solicitant nu va putea depune documente cu erori – validarea depunerii se face doar dacă toate câmpurile sunt completate corect, iar corelațiile se fac automat. Și pentru beneficiari și pentru noi, acest lucru se traduce printr-un termen mai scurt de procesare a documentelor și implicit de răspuns” precizează Dragoş Iorga, directorul general al Direcţiei Generale Programe Capital Uman.
Aplicația MySMIS2014, lansată astăzi în consultare publică, va fi utilizată de solicitanții și beneficiarii de fonduri europene în relația lor cu autoritățile, pentru a depune proiecte mai rapid și mai simplu, utilizând mediul online, și pentru a-și implementa mai ușor proiectele. Ca urmare a consultării publice, toate observațiile și sugestiile primite de la utilizatori vor fi analizate cu atenție și transpuse în îmbunătățiri ale sistemului.
Prin intermediul acestei aplicații, cei care doresc să acceseze fonduri europene pot să completeze electronic cererea de finanțare, însoțită de documentele anexe, fără să mai fie nevoie de deplasarea la Autoritatea de Management sau Organismele Intermediare. În plus, după ce vor semna contractele de finanțare, vor utiliza această aplicație pe toată durata implementării proiectului pentru a completa rapoarte și a primi informații despre stadiul cererilor de rambursare.
Un alt avantaj al utilizării acestui sistem este faptul că poate permite evidențierea cheltuielilor făcute de un beneficiar în timpul implementării proiectului, înainte ca acesta să depună oficial cererile de plată sau de rambursare. Beneficiarii pot încărca în sistem facturile pe măsură ce le primesc, ceea ce va permite autorității de management sau organismului intermediar realizarea de estimări privind plățile viitoare.

(07.10.2015) Lansare MySMIS2014
Miercuri, 7 octombrie, ora 10.00, la sediul Guvernului (sala Muntenia), ministrul fondurilor europene, Marius Nica, și directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Marcel Opriș, lansează spre consultare publică aplicația MySMIS2014.
Aplicația MySMIS2014 va fi utilizată de solicitanții și beneficiarii de fonduri europene în relația lor cu autoritățile, pentru a depune proiecte mai rapid și mai simplu, utilizând mediul online, și pentru a-și implementa mai ușor proiectele.
Prin intermediul acestei aplicații, cei care doresc să acceseze fonduri europene pot să completeze electronic cererea de finanțare, însoțită de declarațiile anexe, fără să mai fie nevoie de deplasarea la Autoritatea de Management sau Organismele Intermediare.
În plus, după ce vor semna contractele de finanțare, vor utiliza această aplicație pe toată durata implementării proiectului pentru a completa rapoarte și a primi informații despre stadiul cererilor de rambursare. Jurnaliștii acreditați pot avea acces la eveniment pe baza legitimației de presă. Accesul se va face pe la poarta D, Bd. Iancu de Hunedoara.

(07.10.2015) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi in cadrul proiectului Asigurarea utilităţilor şi a serviciilor necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia,, , a prelungit durata de executie a proiectului de la 20 la 25 luni, conform Actului adițional nr.1 aprobat in data de 23.07.2015. citeste mai mult

(06.10.2015) AM POSDRU, prin Direcţia Generala Programe Capital Uman, analizeaza posibilitatea extinderii termenului limita de depunere a cererilor de plata stabilit pentru închiderea POSDRU 2007-2013, pentru a asigura finalizarea cu succes a proiectelor aflate în implementare şi a creşte gradul de absorbţie a fondurilor alocate programului.
Această analiza ia în calcul atât numarul mare de cereri, cât şi gradul de încărcare de la nivelul Organismelor Intermediare. În prezent, AM POSDRU împreuna cu organismele intermediare regionale şi naţionale continuă eforturile de verificare şi validare a cererilor de rambursare şi cererilor de plată depuse de beneficiarii POSDRU.
Potrivit prevederilor Instrucţiunii nr. 109/16.09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată în vederea închiderii POSDRU 2007-2013, ultima dată la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cereri de plată este 30 octombrie 2015, iar ultima dată la care beneficiarii pot depune cereri de rambursare este 31 ianuarie 2016. Conform regulamentelor comunitare, 31 decembrie 2015 reprezintă termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013.

(06.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman republica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice "Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia", Axa Prioritara 1 - Axa prioritara 1 - Initiativa „Locuri de munca pentru tineri”.
Actiunile planificate în cadrul AP 1 urmeaza sa fie implementate în cele trei regiuni eligibile în care rata somajului în rândul tinerilor depaseste 25%, si anume: regiunea Centru, regiunea Sud-Est si regiunea Sud Muntenia, regiuni mai putin dezvoltate, in concordanta cu Acordul de Parteneriat 2014-20202, Recomandarile Specifice de Tara privind combaterea somajului în rândul tinerilor, Strategia Nationala pentru Ocuparea For?ei de Munca 2014-2020.
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de imbunatatire vor fi transmise pâna la data de 14 octombrie 2015 pe adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(02.10.2015)Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generala Programe Capital Uman publica în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice "Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori", axa prioritara 5 - "Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC)".
Masurile cuprinse vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-țintă asumat în cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială până în 2020, precum şi a obiectivelor asumate în domeniul ocupării forței de muncă, educației şi al sănătății.
Toate întrebările legate de Ghidul solicitantului Condiții Specifice, precum şi propunerile şi sugestiile de îmbunătățire vor fi transmise până la data de 12 octombrie 2015 pe adresa de consultare.pocu@fonduri-ue.ro.

(01.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman publică Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015 pentru Programul Operațional Capital Uman (2014-2020).
Acesta va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial a ordinului ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru Programul Operațional Capital Uman (2014-2020).

(17.09.2015) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Călărași in cadrul proiectului Deplasări OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia ", a prelungit perioada de implementare a proiectului de la 20 la 25 luni, conform Actului adițional nr. 2.
Valoarea totala a proiectului a rămas neschimbata fiind de 353.956,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila de 265.467,00 lei . citeste mai mult

(16.09.2015) MFE- DGPCU publica Instructiunea 109/16/09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea închiderii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Instructiunea 109/16 Septembrie 2015

(07.09.2015) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a achizitionat servicii de asistenta tehnica pentru verificarea la fata locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, prin procedura achiziție norma interna, in cadrul proiectului  POSDRU 7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/8, „Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistență tehnică, Domeniul Major de Intervenție 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/8.
Număr contract: 10459 / 07.09.2015
Valoare contract: 117.000 lei fara T.V.A.
Prestator: S.C. Forum Group S.R.L.

(02.09.2015) MFE - DG PCU publica Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru Programul Operational Capital Uman (2014-2020) - varianta revizuită în urma procesului de consultare publica. In vederea definitivării acestui document, MFE - DG PCU organizează o sesiune de dezbateri cu toți factorii interesați, în data de 7 septembrie 2015, ora 14.00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferințe, parter). Organizațiile interesate sunt invitate sa nominalizeze un reprezentant care sa participe activ la dezbateri. Nominalizarile pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, pâna la data de 4 septembrie 2015.
Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generala Programe Capital Uman adreseaza mulțumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de îmbunatățire a documentelor publicate spre consultare și/sau au participat la sesiunea de dezbateri organizată în data de 5 august 2015. Aici puteti gasi centralizatorul propunerilor primite din partea dumneavoastră, cu raspunsurile DG PCU.

(31.08.2015) MFE - Secretariatul permanent al CM POCU organizat la nivelul Directiei Generale Programe Capital Uman, in acord cu prevederile Regulamentul de organizare si functionare (ROF) a CM POCU 2014-2020, art.Art. 7 – "Reuniunile CM", alin. (13) publica Minuta reuniunii CM POCU din data de 20 Mai 2015, precum si Sinteza deciziilor luate in cadrul acestei reuniunii.

(26.08.2015) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul: “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale,, finanțat prin Contractul de finanțare nr. POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU SM/10 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman.
Valoarea totala a proiectului este de 3.342.927,50 lei din care 2.507.195,63 lei reprezintă asistența financiară nerambursabila.
Durata de implementare a proiectului: 12 luni
Proiectul vizează sprijinirea sistemului de remunerare și motivare a personalului din structurile publice cu atribuții în gestionarea  instrumentelor structurale – Obiectivul Convergență, în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului și implementării POSDRU 2007 – 2013.

(21.08.2015) ANUNT SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU ACTIVITATEA DE VERIFICARE LA FATA LOCULUI A PROIECTELOR MULTIPLE FINANTATE DIN FSE IN CADRUL POSDRU 2007-2013
Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia  organizează în data de 28.08.2015 o procedura de achiziție, Norma interna, în vederea achiziționării de servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor la fata locului a proiectelor multiple finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistenţă tehnică, Domeniul Major de Intervenţie 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/8.
Titlul proiectului: „Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”.
Criteriul de atribuire al contractului de servicii : “prețul cel mai scăzut”
Termen limită de depunere a ofertelor: 28.08.2015, ora 12,00
Data limită pentru solicitare clarificări: 25.08.2015
Data limita pentru răspuns la clarificări :27.08.2015
Deschiderea ofertelor: 28.08.2015, ora 13,00
Caietul de sarcini pentru ofertanți poate fi descărcat de pe pagina de web www.fsesudmuntenia.ro sau poate fi solicitată la Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi, între orele 8,00 – 16,30 în zilele de Luni până Joi şi  08,00 - 14,00 în ziua de Vineri. Persoană de contact: Georgian Gandea, tel: 0242 314042, fax 0242 314431. Caiet se sarcini

(12.08.2015) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a achizitionat un  autoturism, prin procedura achiziție directă on-line, in cadrul proiectului  POSDRU 7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/7, ”Achizitionarea unui autoturism necesar pentru realizarea activitatilor specifice de catre OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistență tehnică, Domeniul Major de Intervenție 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/7.
Număr comanda: 8571 / 05.08.2015
Valoare contract: 77.103,46 lei inclusiv T.V.A.
Prestator: S.C. Condorul S.A.

(11.08.2015) MFE - Directia Generala Programe Capital Uman publica Regulamentul de organizare si functionare (ROF) a CM POCU 2014-2020, actualizat in acord cu rezultatul procedurii de consultare scrisa a membrilor CM POCU si decizia DG CPU nr. 131/2015, de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si de abrogare a deciziei nr. 74/20.05.2015.

(11.08.2015) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a atribuit contractul de prestări servicii având ca obiect “Asistență tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU Sud Muntenia”, prin procedura achiziție directă on-line.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistență tehnică, Domeniul Major de Intervenție 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/6.
Număr contract de achiziție: 9140 / 07.08.2015
Valoare contract: 142.848 lei inclusiv T.V.A.
Prestator: S.C. Forum Group S.R.L.

(06.08.2015) Autoritatea de Management și Organismele Intermediare POS DRU în dialog deschis cu beneficiarii
La sfârșitul lunii mai, ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, declara: “Vreau ca AM-urile din cadrul MFE să acorde o atenție deosebită pe tot parcursul unui an dar, cu precădere, în această perioadă, întâlnirilor cu beneficiarii (…) pentru că îmi doresc să venim în continuare în sprijinul beneficiarilor, să optimizăm astfel procedurile referitoare la evaluare, selecţie, contractare, implementare, monitorizare și plată a proiectelor, să corectăm lucrurile acolo unde este cazul”.  În acest context și în continuarea întâlnirilor cu beneficiarii desfășurate la nivelul fiecărui Organism Intermediar POS DRU, Autoritatea de Management POS DRU (Direcția Generală Programe Capital Uman - MFE) și Organismele Intermediare au organizat, în perioada 21-31 iulie 2015, o serie de sesiuni de dialog la nivel regional la care au participat aproximativ 400 de beneficiari care implementează proiecte co-finanțate prin intermediul POS DRU 20017-2013. Probleme si potentiale solutii.
Aceste sesiuni au avut drept scop prezentarea rezultatelor POS DRU 2007-2013, a termenelor stabilite cu privire la închiderea programului operațional, colectarea și discutarea problemelor întâmpinate în implementarea proiectelor și a propunerilor de îmbunătățire a acesteia, precum și prezentarea noilor oportunități de finanțare din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
În ciuda dificultăților întâmpinate de beneficiari în implementarea proiectelor acestora, indiscutabil au existat și rezultate demne de menționat, acestea fiind pe scurt punctate de către directorii Organismelor Intermediare, dar mai ales de beneficiarii care au prezentat proiectele lor de succes.
Munca are genul feminin, O șansă pentru persoanele fără loc de muncă din Regiunea Sud Muntenia și Regiunea Sud Est, Fii competent pe piața muncii!, COMARU – Complex de măsuri active în rural, S.M.A.R.T- Set de Măsuri Active pentru Reorientare și Training, 100 de inimi pentru 100 de copii, PRAG - Pregătirea șomerilor in meseria de agent paza si ordine, Fii tânăr antreprenor pentru viitor!, Însoțește-ne la bordul carierei!, Măsuri active de ocupare pentru 260 persoane inactive, în căutarea unui loc de muncă, şomeri, inclusiv şomeri de lungă durată din Regiunea Vest, Judeţul Timiş, CALLCEMM- „Apelați centrul electronic de mediere a muncii’’, Antreprenoriat Rural,  MEDIA-FEM: Startul tău în televiziune, Meșterul turistic, Program dedicat reintegrării profesionale și sociale a persoanelor afectate de Tuberculoză, sunt câteva dintre proiectele prezentate.
Experții Autorității de Management au prezentat beneficiarilor calendarul stabilit pentru închiderea Programului Operațional și corespondența acestuia cu finalizarea proiectelor aflate încă în derulare. De asemenea, profitând de această oportunitate, beneficiarii au fost consultați cu privire la termenele pentru depunerea cererilor de plată și/sau de rambursare finale ce vor fi stabilite printr-o instrucțiune ce urmează a fi publicată de către AM POS DRU în perioada imediat următoare.
Beneficiarii au fost invitați la dialog, la semnalarea problemelor pe care aceștia le întâmpină pe parcursul implementării proiectelor lor, dar mai ales, la oferirea de sugestii privind potențiale soluții pentru aceste dificultăți.
În fiecare dintre cele 8 regiuni dialogul a fost activ, s-a discutat despre numărul mare de instrucțiuni emise de AM și termenele de implementare ale acestora, întârzierile survenite în procesarea cererilor de plată și de rambursare, lipsa unei abordări coerente și unitare a OI-urilor și AM-ului cu privire la diverse aspecte ce țin de implementarea prevederilor Ghidurilor Solicitantului, instrucțiunilor, legislației, etc, necesitatea unui help-desk pentru beneficiari, birocrația sporită, etc. Autoritatea de Management și Organismele Intermediare și-au însușit aspectele discutate – probleme și potențiale soluții – iar la nivelul Ministerului Fondurilor Europene au început deja demersuri spre a rezolva parte dintre acestea și mai ales, spre a evita situații similare în implementarea proiectelor ce vor fi co-finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.Întrucât beneficiarii prezenți și-au manifestat interesul asupra noului Program Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, experții Direcției Generale Programe Capital Uman au prezentat pentru aceștia și oportunitățile de finanțare din POCU 2014-2020.
Direcția Generală Programe Capital Uman își propune desfășurarea unor astfel întâlniri cu beneficiarii și potențialii beneficiari cu regularitate pentru a asigura transpunerea nevoilor acestora și experienței practice în noile documente ce vor susține implementarea proiectelor POCU 2014-2020.
Galerie foto.

(04.08.2015) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a prelungit durata de execuție a proiectului „Achiziționarea de obiecte de inventar, furnituri de birou și  materiale consumabile necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia” de la 19 la 24 luni. citeste mai mult

(03.08.2015) MFE - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2399/2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale", publicat în MO Partea I nr.577/31.07.2015.

(27.07.2015) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Muntenia (OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia) implementează proiectul „Asistența tehnică pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013”, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU SM/8 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman.
Valoarea totală a proiectului este de 160.588,68 lei din care 120.441,51,00 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă.
Prin proiect se va asigura realizarea de vizite de verificare la fața locului pentru a se obține o asigurare rezonabila asupra legalității, corectitudinii și respectării reglementarilor impuse de Uniunea Europeana în utilizarea fondurilor publice și identificarea situațiilor de dublă finanțare a cheltuielilor din cadrul proiectelor multiple.

(20.07.2015) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Muntenia (OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia) implementează proiectul „Achiziționarea unui autoturism necesar pentru realizarea activităților specifice de către OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU SM/7 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman.
Valoarea totală a proiectului este de 79.000,00 lei din care 59.250,00 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă.
Prin proiect se va achiziționa un autoturism, necesar personalului OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului și implementării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

(17.07.2015) MFE - AM POSDRU publica spre consulare draftul Instructiunii pentru clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale.
Va rugam sa transmiteti propunerile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro, pâna la data de 22.07.2015.

(13.07.2015 ) ANUNT
OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA a anulat procedura servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc), organizată în data de 10.07.2015 in cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/6. Nu a fost depusă nicio ofertă.

(08.07.2015) Raspuns clarificări la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect ,, Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor special ( ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia organizată în data de 10.07.2015.
Raspuns clarificari

(03.07.2015) ANUNŢ CONCURS PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
OIR POS DRU Sud Muntenia cu sediul în Calarasi, Str.Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia dupa cum urmeaza: proba scrisă în data de 14.07.2015 , ora 10:00.
Anunț
Bibliografie

(01.07.2015) ANUNT SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU EFECTUAREA VIZITELOR SPECIALE (AD-HOC)
Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează în data de 10.07.2015 o procedura de achizitie,Norma interna, în vederea achizitionarii de servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc).Sursa de finantare este asigurată prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistenţă tehnică, Domeniul Major de Intervenţie 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/6.
Titlul proiectului: „Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivel OIR POSDRU Sud – Muntenia”.
Criteriul de atribuire al contractului de servicii : “pretul cel mai scazut”.
Termen limită de depunere a ofertelor: 10.07.2015, ora 12,00
Data limită pentru solicitare clarificări: 06.07.2015
Data limită pentru răspuns la clarificări: 08.07.2015
Caietul de sarcini pentru ofertanti poate fi descarcat de pe pagina de web www.fsesudmuntenia.ro sau poate fi solicitată la Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi, între orele 8,00 – 16,30 în zilele de Luni până Joi şi 08,00 - 14,00 în ziua de Vineri. Persoană de contact: Georgian GÂNDEA, tel: 0242 314042, fax 0242 314431.
Caiet se sarcini

(27.06.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman publică Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (link). Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.
Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care să stea la baza planificării intervențiilor sprijinite prin Programul Operațional Capital Uman pentru întreaga perioadă de programare. Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmărește atingerea obiectivelor şi a țintelor programului la dimensiunea şi la termenele planificate, corelarea cu strategiile naționale relevante, precum și abordarea integrată pentru asigurarea complementarității și a valorificării sinergiilor între intervențiile care vor fi finanțate din diferitele fonduri ESI.

(23.06.2015 ) ANUNT
OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA a anulat procedura servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc), in cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/6.Conform art.209 litera a) „Au fost depuse numai oferte neconforme" din OUG 34/2006.
Vom relua in cel mai scurt timp o noua procedura de achizitie pentru serviciile mai sus mentionate.

(19.06.2015) MFE – DG PCU publică spre consultare următoarele documente pentru Programul Operaţional Capital Uman:
1.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015 – draft
1.2 Ordinul de cheltuieli eligibile – draft
1.3 Contract de finanţare – draft
1.4 Acord de Parteneriat – draft
2.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 - Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” si Axa 2 – „Îmbunătățirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”
2.2 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PENTRU RECRUTAREA LUCRĂTORILOR DEFAVORIZAȚI ȘI PENTRU FORMAREA ACESTORA  „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”
2.3 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”
Vă rugăm să transmiteți, conform formatului atașat (link document) propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestora, la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, până la data de 10.07.2015.

(10.06.2015) ANUNT SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU EFECTUAREA VIZITELOR SPECIALE (AD-HOC)
Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia  organizează în data de 18.06.2015 o achizitie directa, în vederea achizitionarii de servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc).Sursa de finantare este asigurată prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistenţă tehnică, Domeniul Major de Intervenţie 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/6.
Titlul proiectului: „Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivel OIR POSDRU Sud – Muntenia”.
Criteriul de atribuire al contractului de servicii :pretul cel mai scazut”.
Termen limită de depunere a ofertelor: 18.06.2015, ora 14,00
Data limită pentru solicitare clarificări: 15.06.2015
Data limită pentru răspuns la clarificări: 17.06.2015
Caietul de sarcini pentru ofertanti poate fi descarcat de pe pagina de web www.fsesudmuntenia.ro sau poate fi solicitată la Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi, între orele 8,00 – 16,30 în zilele de Luni până Joi şi  08,00 - 14,00 în ziua de Vineri. Persoană de contact: Georgian GÂNDEA, tel: 0242 314042, fax 0242 314431.
Caiet de sarcini

(29.05.2015) ANUNŢ CONCURS PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
OIR POS DRU Sud Muntenia  cu sediul în Calarasi, Str.Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia dupa cum urmeaza:
- proba scrisă în data de 29.06.2015 , ora 10:00.
- interviul în data de 02.07.2015, ora 14:00.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia in termen  de 20 zile de la data afisarii anuntului privind organizarea concursului de promovare.
Anunt
Bibliografie

(28.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU anunta publicarea în Monitorul Oficial, in data de 27.05.2015, a Ordinului privind aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 190 "Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, finantata din AP 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, DMI 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate”
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 12.06.2015, ora 10.00, pâna în data de 19.06.05.2015, ora 16.00.

(27.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea conditiilor necesare derularii proiectelor finantate în cadrul POSDRU 2007—2013 prin prelungirea termenului de implementare”

(25.05.2015) MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi” – DMI 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”.

(25.05.2015) MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 1 la la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiectede tip grant nr. 189 „Stagii de practică pentru studenți”.

(22.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 190 "Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, finantata din DMI 1.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, până în a 23-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00.
AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic.

(22.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.2 „Competente pentru competitivitate în domeniul medical  pediatrie.
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 28 mai 2015, ora 14.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

(22.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman multumeste partenerilor pentru contributiile la Metodologia de verificare, evaluare si selectie a proiectelor in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Metodologia si criteriile de selectie au fost dezbatute si aprobate in cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 din data de 20 mai 2015. Metodologia poate fi descarcata aici.

(18.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publică centralizatorul răspunsurilor la propunerile de modificare a Metodologiei si a criteriilor de verificare, evaluare si selectie pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, ca urmare a procesului de consultare publică lansat în data de 08.05.2015.

(15.05.2015) Asigurându-vă că răspunsul dumneavoastră este foarte important pentru noi, iar aspectele menționate de dumneavoastră vor fi luate în considerare pentru îmbunătăţirea proceselor gestionate de către Organismele Intermediare şi Autoritatea de Management pentru POSDRU, vă rugăm să completați chestionarul pe care il regăsiți AICI. Va mulțumim pentru timpul acordat!

(14.05.2015) AMPOSDRU publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate, în urma procesului de evaluare și în urma procesului de soluționare a contrestațiilor, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte:
CPP 166 DMI 2.1 Locuri de munca subventionate
CPP 168 DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
CPP 169 DMI 6.2 Formare profesionala pentru imbunatatirea participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
CPP 170 DMI 6.3 Sanse egale si respect
CPP 171 DMI 6.4 Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii
CPP 173 DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
CPP 174 DMI 1.3 Dezvoltarea carierei didactice
CPP 175 DMI 2.1 Firme de exercitiu pentru elevi
CPP 176 DMI 3.1 Romania Start-up
CPP 179 DMI 3.2 Competente pentru competitivitate in domeniul medical – cardiologie pediatrica
CPP 180 DMI 4.1 ANOFM
CPP 181 DMI 2.2 Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii
CPP 182 DMI 2.3 Formare profesionala continua pentru angajati

(13.05.2015) AM POSDRU publica Errata la Instrucțiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale.

11.05.2015 Autoritatea de Management pentru POSDRU publica Instructiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale.

11.05.2015 Autoritatea de Management pentru POSDRU publica Instructiunea nr. 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale.

(08.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare: Metodologia si criteriile de verificare, evaluare si selectie pentru Programul Operational Capital (POCU) 2014-2020.
In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, metodologia si criteriile vor fi supuse aprobarii Comitetului de Monitorizare pentru POCU in data de 20 mai 2015.
In cazul in care aveti observatii/propuneri de modificare privind continutul documentului, va rugam sa le transmiteti prin completarea formularului, pâna la data de 13 mai 2015, ora 12.00 la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

(28.04.2015) Anunt privind rezultatul procedurii de soluționare a contestațiilor depuse de candidații declarați respinși în urma procesului de selecție a membrilor comitetului de monitorizare pentru POCU 2014-2020 - 28.04.2015
Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul obținut ca urmare a analizei și soluționării contestațiilor depuse de candidații declarați respinși în urma procesului de selecție a membrilor Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020.
Lista finală a candidaților declarați admiși/respinși ca urmare a selecției membrilor CM POCU 2014-2020 este disponibilă aici.

 (28.04.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015.
Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):
- CPP nr 187 „Sprijin pentru doctoranzi”, finantata din DMI 1.5„Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”;
- CPP  nr 188 „Oportunitati integrate  de diminuare a parasirii timpurii a scolii”, finantata din DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii".

(17.04.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
- Instructiunea privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”.

(17.04.2015)Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 1.1 „Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”;
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 22 aprilie 2015, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

(17.04.2015) Anunt privind rezultatul procedurii de selectie a partenerilor relevanti pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020
Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul relansarii etapei de selectie a organizatiilor membre ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (parteneri economici, sociali si societate civila), reprezentative pentru domeniile sprijinite prin acest Program Operational: promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; combaterea oricarei forme de discriminare; educatie si formare profesionala in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii, promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor.Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea formularului de intentie, au fost inregistrate 52 de candidaturi. In baza prevederilor Acordului de Parteneriat 2014-2020, a fost selectat un numar de 14 organizatii (Lista prealabila a candidaturilor declarate admise/ respinse, este disponibila aici).Contestatiile pot fi inregistrate in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Bd. Ion Mihalache nr.15-17, Tower Center, sector 1, Bucuresti.In urma analizarii si solutionarii eventualelor contestatii, va fi stabilita lista finala cu cele 14 organizatii care vor face parte din  Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

(07.04.2015) AM POSDRU publică Instrucțiunea nr. 106/07.04.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

(06.04.2015) AMPOSDRU anunta ca sistemul ActionWeb nu va fi operational in perioada 06.04.2015, ora 22.00 - 07.04.2015, ora 10.00, din cauza efectuarii unor operatiuni de mentenanta.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create si va multumim pentru întelegere.

(30.03.2015) - Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional „Capital Uman” (2014-2020)
Ministerul Fondurilor Europene relansează procesul de constituire a Comitetului de monitorizare pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 (CM POCU 2014-2020). CM POCU 2014-2020 va fi structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programul operațional „Capital Uman“ 2014-2020 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. Detalii despre rolul și activitatea comitetului sunt prezentate în proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a CM POCU 2014-2020.
În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai comitetului, Ministerul Fondurilor Europene invită organizațiile interesate din rândul partenerilor economici și sociali, organismelor reprezentând societatea civilă să își exprime interesul pentru participarea la CM POCU 2014-2020, prin completarea formularului de intenție și transmiterea acestuia pe adresa secretariatcm.pocu@fonduri-ue.ro. Menționăm că, în cadrul acestui proces vor fi selectate 14 entități, având în vedere prevederile Acordului de parteneriat referitoare la ponderea partenerilor sociali în cadrul CM (40%).
Termenul limită pentru transmiterea formularului completat este  6 aprilie 2015.
Doar formularele de intenție transmise în intervalul 31 martie – 6 aprilie 2015 vor fi supuse procesului de evaluare, candidaturile transmise în sesiunea anterioară de selecție nemaifiind considerate valabile.
În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Management pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 va avea în vedere asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea programului operațional precum și reprezentativitatea, expertiza și experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să fie implicate activ în coordonarea strategică. Autoritatea de management precizează totodată că, în cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizație de tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenție transmise individual de către membrii acestora. De asemenea, nu se vor accepta solicitările de includere în CM a instituţiilor pentru care au fost înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce priveşte gestionarea de fonduri publice sau fonduri europene în perioada de programare 2007-2013.
In urma finalizării procesului de selecţie a organizaţiilor, MFE prin AM POCU, va solicita nominalizarea participanţilor la Comitetul de Monitorizare în termen de 2 zile lucratoare.
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Criterii de selecție a partenerilor relevanți din mediul economic, social şi din societatea civilă pentru CM PO CU 2014 – 2020.
Ghidul de constituire a CM POCU 2014-2020.

 (30.03.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică spre consultare:
-Schița Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2015;
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 1.5 „Sprijin pentru doctoranzi”;
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 2.1 „Stagii de practică și Start Primul loc de muncă”;
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 2.2 „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii”.
Vă rugăm să transmiteți până la data de 3 aprilie 2015, ora 12.00, propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

(30.03.2015) Autoritatea de Management anunta reluarea procesului de selectare a organizatiilor pentru formarea Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014 -2020, ca urmare a aparitiei unor erori tehnice in procesul de transmitere a candidaturilor.
Procesul de selectie va fi reluat in perioada imediat urmatoare.

(27.03.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare urmatoarele instructiuni:
- Instrucțiune privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”;
- Instrucțiune privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare şi de modificare a contractelor de finanţare POSDRU (revizuita) si Anexe;
- Instrucțiune privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU (revizuita) si Anexe.
Manual AW
Va rugam sa ne transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente pâna la data de 31.03.2015, ora 12.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.

(26.03.2015) - Anunt privind rezultatul procedurii de selectie a partenerilor relevanti pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020
Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul etapei de selectie a organizatiilor membre ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operational „Capital Uman” 2014-2020 (parteneri economici, sociali si societate civila), reprezentative pentru domeniile sprijinite prin acest Program Operational: promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; combaterea oricarei forme de discriminare; educatie si formare profesionala in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii, promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor.
Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea formularului de intentie, au fost inregistrate 57 de candidaturi.
In baza prevederilor Acordului de Parteneriat 2014-2020, a fost selectat un numar de 14 organizatii (Lista prealabila a candidaturilor declarate admise/ respinse, este disponibila aici).
Contestatiile pot fi inregistrate in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Bd. Ion Mihalache nr.15-17, Tower Center, sector 1, Bucuresti.
In urma analizarii si solutionarii eventualelor contestatii, va fi stabilita lista finala cu cele 14 organizatii care vor face parte din  Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020.

(19.03.2015) AMPOSDRU publica instructiunea nr. 104/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU.
Anexe

(19.03.2015) AMPOSDRU publica instructiunea nr. 103/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU.
Anexe
Manual ActionWeb

(12.03.2015) AM POSDRU anunta publicarea în Monitorul Oficial nr 151/02.03.2015, a Ordinului ministrului fondurilor europene nr 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absortiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.

(10.03.2015) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul “Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementarea proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivel OIR POSDRU Sud Muntenia”, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013,în baza Contractului de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRUSM/6 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru  Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Valoarea totala a proiectului este de 160.157,00 lei din care 120.118,20 lei reprezintă asistența financiară nerambursabila.
Durata proiectului: 9 luni citeste mai mult

(04.03.2015) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia anunta ca in data de 31.01.2015 s-a finalizat proiectul implementat la nivelul OIRPOSDRU regiunea Sud Muntenia:
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Axa Prioritară: 1. Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor
Domeniul major de intervenţie: 1.1 Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale
Beneficiar: OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA
Contract de finanţare din Instrumente Structurale Nr.CTRF 1.1.100/09.04.2012
Cod SMIS 41353
TITLUL PROIECTULUI: „Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud Muntenia, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”
LOCAŢIA PROIECTULUI :ROMÂNIA Regiunea SUD - MUNTENIA
Judeţul CĂLĂRAŞI Localitatea CĂLĂRAŞI
OBIECTIVUL PROIECTULUI :Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului din structurile publice cu atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale – Obiectivul Convergenţă.
Perioada de executie a proiectului :38 luni
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 3.131.508,90 LEI
Valoare eligibilă: 3.131.508,90 LEI  (finanţare nerambursabilă şi cofinanţarea proprie a Beneficiarului sau cofinanţarea publică solicitată)
Din care:
-valoarea asistenţei financiare nerambursabile: 2.661.782,57 lei
-valoarea cofinanţării proprii a beneficiarului: 469.726,33 lei

(04.03.2015) Ministerul Fondurilor Europene demarează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul operațional Capital Uman 2014-2020 (CM POCU 2014-2020).
Document atasat: formular de intentie.

(18.02.2015) AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate" (DMI 5.1) si pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 184 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural" (DMI 5.2).
În cursul zilei de 18.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.
Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare până la sfârsitul zilei, vor contacta AMPOSDRU la adresa evaluare183.posdru@fonduri-ue.ro, respectiv evaluare184.posdru@fonduri-ue.ro.
Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.
Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este luni, 23 februarie 2015, ora 16.00.
Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este luni, 23 februarie 2015, ora 16.00.

(02.02.2015)AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 "Romania Start-Up" (DMI 3.1).
În cursul zilei de 02.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.
Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare vor contacta AMPOSDRU la adresa evaluare176.posdru@fonduri-ue.ro
Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.
Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este joi, 05 februarie 2015, ora 16.00.
Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este joi, 05 februarie 2015, ora 16.00.

(02.02.2015)AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare care au fost respinse în Faza A, pentru Cererile de propuneri de proiecte nr. 183 „Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, DMI 5.1. si 184 „Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, DMI 5.2.
În cursul zilei de 02.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în Faza A vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finantare. Solicitantii ale caror cereri de finantare se regasesc în lista atasata, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta AMPOSDRU la adresele de e-mail: evaluare183.posdru@fonduri-ue.ro, respectiv evaluare184.posdru@fonduri-ue.ro.
Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, la adresa: B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17 (parter), sector 1, Bucuresti.
Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a contestatiei la registratura AMPOSDRU este joi, 05 februarie 2015, orele 16.00.

(23.01.2015) In conformitate cu masurile preventive anticoruptie prevazute in Strategia nationala anticoruptie 2012-2015 si cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, va informam ca  la nivelul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia, pe parcusul anului 2014 nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit cu prilejul actiunilor de protocol in exercitarea funcției publice.

(21.01.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii"
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.3 "Acces si participare la FPC"
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale"
- Schita schemei de ajutor de minimis asociata Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1 Va rugam sa transmiteti pâna la data de 10 februarie 2015, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

(20.01.2015) MFE - AM POSDRU publica spre consultare schita Ordinului privind aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU 2007-2013.
Va rugam sa ne transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document pâna la data de 23.01.2015, ora 12.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.
In acest sens, va rugam sa consultati urmatoarele documente:
Ordinul privind aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU 2007 - 2013.
Notificarea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se afla în implementare finantate prin POSDRU 2007 – 2013

(15.01.2015) Pentru a veni în sprijinul potentialilor beneficiari in procesul de incarcare si transmitere a cererilor de finantare in sistemul ActionWEb, respectiv cu privire la modalitatea corecta de completarea a campurilor din TAB-ul "PARTENERI", AMPOSDRU publica Tutorialul pentru completarea Tab-ului PARTENERI.

(08.01.2015) MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte
nr. 180 – DMI 4.1 „Calitate în serviciile de ocupare”.
MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte
nr. 185 – DMI 6.2 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

(07.01.2015) MFE - AM POSDRU publica spre consultare Recomandari privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale” si Instructiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii  contractelor de finantare POSDRU.
Va rugam sa ne transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente pâna la data de 9.01.2015, ora 16.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.
Consultati urmatoarele documente utile:
Instructiune Monitorizare
Anexe
Recomandari
Actionweb - plan activitati
Actionweb - grup tinta
Actionweb - manual
Metodologie conciliere legea 284
Metodologie conciliere contestatii
Anexa 29 pentru cererea de plata

(05.01.2015) MFE - AMPOSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 186 "Competente pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, tesuturi si celule" finantata din DMI 3.2.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 6.01.2015, ora 10.00, pâna în data de 21.01.2015, ora 16.00, sau pâna la momentul depunerii cererii de finantare de catre solicitant.

Anunţuri 2014Anunţuri 2013Anunţuri 2012Anunţuri 2011Anunţuri 2010Anunţuri 2008-2009