Anunţuri 2015


(31.12.2015) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași a finalizat în luna decembrie 2015,  proiectul cu titlul : "Deplasări OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia,, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013. citeste mai mult
 
(31.12.2015) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași a finalizat în luna decembrie 2015,  proiectul cu titlul : "Achiziționarea de obiecte de inventar, furnituri de birou şi  materiale consumabile necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia,, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013. citeste mai mult
 
(31.12.2015) Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Călărași, Jud. Călărași a finalizat în luna decembrie 2015,  proiectul cu titlul : Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia,, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 . citeste mai mult
 
(28.12.2015) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi a finalizat in luna decembrie 2015,  proiectul cu Titlul : Închiriere imobil (clădire existentă şi terenul aferent) necesar funcţionării Organismului Intermediar Regional Pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Sud Muntenia (OIRPOSDRU Sud-Muntenia)”. citeste mai mult
 
(24.12.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică Ordinul nr. 4387 pentru modificarea Ordinului comun nr.1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei de cheltuieli eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013
 
(24.12.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru proiecte retrospective* și modelul de buget detaliat aferent acestui tip de proiecte.
Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lansează următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP) pentru proiecte retrospective:
CPP nr. 191 „Bursa Profesională finanțată din DMI 2.1 Tranziția de la școala la viața activă;
CPP nr. 192 „Bani de liceu finanțată din DMI 2.2 Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii;
CPP nr. 193 „Subvenționarea locurilor de muncă”finanțată din DMI 5.1 Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare.
Pentru acestea Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis până în data de 28.12.2015, ora 10.00.
CPP nr. 194 „Burse sociale pentru studenți finanțată din DMI 1.2 Calitate în învățământul superior;
CPP nr. 195 „Bursa pentru tineri doctoranzi finanțată din DMI 1.5 Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării.
Pentru acestea Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis până în data de 29.12.2015, ora 10.00.
*Proiectele retrospective sunt proiecte aflate în stadiu de execuție/finalizate, finanțate prin programe naționale de la bugetul de stat/fonduri speciale/bugete locale/ împrumuturi contractate de la instituții financiare internaționale, care pot face obiectul decontării din instrumente structurale în cadrul Programului operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform regulilor de implementare ale acestuia. Solicitanții eligibili pentru aceste proiecte pot fi doar entități publice cu atribuții în domeniul obiectivelor vizate.
 
(16.12.2015) Nota referitoare la concluziile intalnirii de conciliere din data de 24.08.2015 de la sediul DG PCU, cu privire la proiectul POSDRU/173/6.1/S/146872 citeste mai mult
 
(15.12.2015) MFE - DG PCU publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 4309/2015, care oferă beneficiarilor care au proiecte în implementare finanțate prin POSDRU posibilitatea de prelungire a duratei de implementare până la data limită de 31.12.2015. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 4309/2015 a intrat în vigoare astăzi, 15.12.2015, prin publicarea în Monitorul Oficial.
În aplicarea Ordinului nr. 4309/2015, MFE - DG PCU publică Instrucțiunea nr. 116/15.12.20155.
 
(03.12.2015) Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica Instructiunea nr.115/03.12.2015 privind reglementarea conditiilor pentru incheierea actelor aditionale in vederea prelungirii duratei de implmenentare a proiectelor POSDRU.
 
(17.11.2015) In Monitorul Oficial al României Partea I nr. 860/16.11.2015 a fost publicat Ordinul 3128 al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.
Ordinul 3128/2015
 
(17.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman anunța toți beneficiarii proiectelor POSDRU ca începând cu data de 15 noiembrie 2015, Organismele intermediare vor procesa cu celeritate cererile de plata si cererile de lichidare a plaților.
Mecanismul cererilor de plata precum si mecanismul cererilor de lichidare reprezintă principalele măsuri de simplificare adoptate cu impact direct asupra beneficiarilor, care contribuie la creșterea absorbției POS DRU. Aceste mecanisme vor îmbunătățit semnificativ fluxul financiar necesar implementării proiectelor la nivelul beneficiarilor POSDRU 2007-2013.
 
(16.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman lansează cererea de propuneri de proiecte (CPP) -„Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori, Etapa I - Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) şi pentru înfiinţare GAL nou/ adaptare GAL deja înfiinţat la cerinţele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, finanțată din Axa prioritară 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.vi.Pentru această cerere de propuneri de proiecte procedura utilizată este cea competitivă.
Elementele esențiale cuprinse în această cerere de propuneri de proiecte se regăsesc în Fişa cererii de propuneri de proiect 5.1.
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice AP 5/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.vi va intra în vigoare de la momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I.
 
(12.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman lansează cererea de propuneri de proiecte (CPP) -Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate rome, finanțată din Axa prioritara 4/Obiectivul tematic 9/Prioritatea de investiţii 9.ii.
Pentru acesta cerere de propuneri de proiecte procedura utilizata este cea competitivă. Elementele esențiale cuprinse în această cerere de propuneri de proiecte se regăsesc în Fişa cererii de propuneri de proiect 4.1.
Ghidul Solicitantului Condiții Specifice va intra în vigoare de la momentul publicării în Monitorul Oficial, Partea I. 
 
(11.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcţia Generală Programe Capital Uman transmite clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.
 
(10.11.2015) Având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015, potrivit cărora „termenul limită de depunere a cererii de lichidare este 13.11.2015, odată cu transmiterea ultimei cereri de plată”, rugăm beneficiarii să aibă în vedere că prin termen limită de depunere a cererii de lichidare se înţelege înregistrarea cererii şi a documentaţiei aferente la registratura OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia pana la data de 13.11.2015 inclusiv, orele 14:00.
 
(06.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Competitivitate şi Ministerul Educației şi Cercetării Științifice prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică ş Inovare - Direcția Generală Organism Intermediar anunță publicarea pentru consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru Acțiunea 1.1.3 - Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale, Secțiunea H, în cadrul Programului Operațional Competitivitate (2014-2020), Axa prioritara 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice şi dezvoltării afacerilor". Toate întrebările cu privire la Ghidul Solicitantului, precum şi propunerile şi sugestiile formulate pe marginea documentelor publicate vor fi transmise la următoarea adresa de e-mail: structurale@ancs.ro, până la data de 27 noiembrie 2015.
 
(06.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate ”.
Obiectivul specific urmarit în cadrul acestei prioritati de investitii vizeaza:"Îmbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical".
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului conditii specifice, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 26 noiembrie 2015 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.
 
(04.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica Instructiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează in luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, in vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect. Anexe
 
(03.11.2015) Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman organizează o sesiune de dezbateri cu toți factorii interesați, în data de 6 noiembrie 2015, ora 10.30, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferințe, parter), în vederea definitivării Ghidului Solicitantului Condiții Specifice “Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație de peste 20.000 de locuitori”, Etapa I - Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) si pentru înființare GAL nou/ adaptare GAL deja înființat la cerințele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1/ Sprijin pregătitor, varianta revizuita în urma procesului de consultare publica.
Organizațiile interesate sunt invitate să participe activ la această dezbatere.
Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman adresează mulțumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de îmbunătățire a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice publicat spre consultare.
 
(30.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Capital Uman publica Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia”/ POCU/ Axa prioritara 1/ Prioritatea de investitii 8.ii/ Obiectivele specifice 1.1 si 1.2., varianta revizuita în urma procesului de consultare publica.
În vederea definitivarii acestui document, MFE - DG PCU organizeaza o sesiune de dezbateri cu toti factorii interesati, în data de 2 noiembrie 2015, ora 14.30, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferinte, parter). Organizatiile interesate de interventiile finantate din axa priooritară 1 a POCU sunt invitate sa participe activ la aceasta dezbatere.
Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman adreseaza multumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de îmbunatatire a documentelor publicate spre consultare si/sau au participat la sesiunile anterioare de dezbatere.
 
(30.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generala Programe Capital Uman republica Ghidul Solicitantului Conditii Specifice “Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori”, Etapa I - Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) si pentru înfiintare GAL nou/ adaptare GAL deja înfiintat la cerintele DLRC pentru perioada de programare 2014-2020, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1/ Sprijin pregatitor, varianta revizuita în urma procesului de consultare publica.
Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman adreseaza multumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de îmbunatatire a variantei anterioare a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice.
 
(30.10.2015) In Monitorul Oficial al României Partea I nr. 806/29.10.2015 a fost publicata OUG 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 si unele masuri bugetare care prevede la art. 62 completari la OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
Articolul 62/OUG 47/2015
 
(27.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte „Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi”, proiect/proiecte selectate prin utilizarea procedurii non - competitive
Obiectivul specific urmarit în cadrul acestei prioritati de investitii vizeaza:"Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi înregistrati la Serviciul Public de Ocupare"
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 30 octombrie 2015 pe adresa de email: consultare.pocu@fonduri-ue.ro 
 
(21.10.2015) MFE- DGPCU publică Ordinul 2802/08.10.2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU.
 
(20.10.2015) MFE- DGPCU publică Instructiunea 112/20.10.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată in vederea inchiderii Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
 
(20.10.2015) Cu ocazia lansării Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, pentru comunităţile marginalizate roma "Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360)", vă invităm să participați la întâlnirea pentru consultarea publică a acestuia.
Întâlnirea va avea loc în data de 22.10.2015, începând cu orele 14:00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Parter.
Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră la adresa de e-mail tudorel.taba@fonduri-ue.ro, persoană de contact Tudor Tabă, telefon 0372.614.486.
 
(20.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ROMÂNIA CREATIVA finantata din AP 3 ”Locuri de munca pentru toti”, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investitii 8.iii, obiectivul specific 3.7 din POCU.
Actiunile planificate în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte sunt dedicate persoanelor fizice (ex. someri/inactivi/ persoane care au un loc de munca si înfiinteaza o afacere în scopul crearii de noi locuri de munca) cu rezidenta într-una din cele 7 regiuni mai putin dezvoltate ale României (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud Muntenia), care intentioneaza sa înfiinteze o afacere non agricola în mediul urban într-una din industriile creative.
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 3 noiembrie 2015 pe adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro
 
(15.10.2015) MFE- DGPCU publica Instructiunea 111/15.10.2015 privind solicitarea prefinantarii de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU, in cadrul cererilor de propuneri de proiect nr 169-190.
 
(12.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman republica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice "Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, București-Ilfov", Axa Prioritara 2 - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs.
Măsurile eligibile în cadrul acestui apel vizează în principal creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, propunerile și sugestiile de imbunatatire vor fi transmise pâna la data de 18 octombrie 2015 pe adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro.
 
(12.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Dezvoltare Locala Integrata”, Axa Prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei. Actiunile planificate în cadrul AP 4 vizeaza toate regiunile de dezvoltare.
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de îmbunatatire vor fi transmise pâna la data de 23 octombrie 2015 pe adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro
 
(08.10.2015) Începând cu data de 8 octombrie 2015, potențialii solicitanți ai Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 se pot înscrie la sesiunile de instruire în utilizarea MySMIS2014, care se vor desfășura în cadrul organismelor intermediare care gestionează acest program.
Modulul aplicației lansat acum se adresează doar potențialilor solicitanți POCU. Formularul de înscriere de pe site-ul www.fonduri-ue.ro va permite înregistrarea în perioada 8-15 octombrie, după înregistrarea și autentificarea pe site (sectiunea Contact). Prima sesiune de instruire este programată între 19 octombrie și 1 noiembrie. Cei care doresc să participe la instruire optează pentru un singur organism intermediar (OI), iar primii zece înscriși la un OI vor avea acces la prima sesiune de instruire. În funcție de interesul manifestat, vom organiza periodic astfel de sesiuni de instruire. Tot pe site-ul www.fonduri-ue.ro va fi pus la dispoziția celor interesați un manual de utilizare MySMIS2015, cu ajutorul căruia cei care doresc să obţină o finanțare din fonduri europene vor putea să-și completeze mai ușor aplicațiile online.
”Prin completarea formularului de înscriere care va fi deschis pe site-ul nostru, www.fonduri-ue.ro, cei care doresc să depună proiecte se vor putea înscrie pentru a obține accesul în MySMIS2014 și pentru a fi instruiți în utilizarea acestui sistem electronic prin care vizăm să se depună de acum înainte toate proiectele aferente perioadei 2014-2020. Utilizarea acestui portal ne va ajuta să reducem gradul de eroare la completarea documentației și timpul petrecut cu verificarea corelațiilor, deoarece un solicitant nu va putea depune documente cu erori – validarea depunerii se face doar dacă toate câmpurile sunt completate corect, iar corelațiile se fac automat. Și pentru beneficiari și pentru noi, acest lucru se traduce printr-un termen mai scurt de procesare a documentelor și implicit de răspuns” precizează Dragoş Iorga, directorul general al Direcţiei Generale Programe Capital Uman.
Aplicația MySMIS2014, lansată astăzi în consultare publică, va fi utilizată de solicitanții și beneficiarii de fonduri europene în relația lor cu autoritățile, pentru a depune proiecte mai rapid și mai simplu, utilizând mediul online, și pentru a-și implementa mai ușor proiectele. Ca urmare a consultării publice, toate observațiile și sugestiile primite de la utilizatori vor fi analizate cu atenție și transpuse în îmbunătățiri ale sistemului.
Prin intermediul acestei aplicații, cei care doresc să acceseze fonduri europene pot să completeze electronic cererea de finanțare, însoțită de documentele anexe, fără să mai fie nevoie de deplasarea la Autoritatea de Management sau Organismele Intermediare. În plus, după ce vor semna contractele de finanțare, vor utiliza această aplicație pe toată durata implementării proiectului pentru a completa rapoarte și a primi informații despre stadiul cererilor de rambursare.
Un alt avantaj al utilizării acestui sistem este faptul că poate permite evidențierea cheltuielilor făcute de un beneficiar în timpul implementării proiectului, înainte ca acesta să depună oficial cererile de plată sau de rambursare. Beneficiarii pot încărca în sistem facturile pe măsură ce le primesc, ceea ce va permite autorității de management sau organismului intermediar realizarea de estimări privind plățile viitoare.
 
(07.10.2015) Lansare MySMIS2014
Miercuri, 7 octombrie, ora 10.00, la sediul Guvernului (sala Muntenia), ministrul fondurilor europene, Marius Nica, și directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Marcel Opriș, lansează spre consultare publică aplicația MySMIS2014.
Aplicația MySMIS2014 va fi utilizată de solicitanții și beneficiarii de fonduri europene în relația lor cu autoritățile, pentru a depune proiecte mai rapid și mai simplu, utilizând mediul online, și pentru a-și implementa mai ușor proiectele.
Prin intermediul acestei aplicații, cei care doresc să acceseze fonduri europene pot să completeze electronic cererea de finanțare, însoțită de declarațiile anexe, fără să mai fie nevoie de deplasarea la Autoritatea de Management sau Organismele Intermediare.
În plus, după ce vor semna contractele de finanțare, vor utiliza această aplicație pe toată durata implementării proiectului pentru a completa rapoarte și a primi informații despre stadiul cererilor de rambursare. Jurnaliștii acreditați pot avea acces la eveniment pe baza legitimației de presă. Accesul se va face pe la poarta D, Bd. Iancu de Hunedoara.
 
(06.10.2015) AM POSDRU, prin Direcţia Generala Programe Capital Uman, analizeaza posibilitatea extinderii termenului limita de depunere a cererilor de plata stabilit pentru închiderea POSDRU 2007-2013, pentru a asigura finalizarea cu succes a proiectelor aflate în implementare şi a creşte gradul de absorbţie a fondurilor alocate programului.
Această analiza ia în calcul atât numarul mare de cereri, cât şi gradul de încărcare de la nivelul Organismelor Intermediare. În prezent, AM POSDRU împreuna cu organismele intermediare regionale şi naţionale continuă eforturile de verificare şi validare a cererilor de rambursare şi cererilor de plată depuse de beneficiarii POSDRU.
Potrivit prevederilor Instrucţiunii nr. 109/16.09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare şi a cererilor de plată în vederea închiderii POSDRU 2007-2013, ultima dată la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cereri de plată este 30 octombrie 2015, iar ultima dată la care beneficiarii pot depune cereri de rambursare este 31 ianuarie 2016. Conform regulamentelor comunitare, 31 decembrie 2015 reprezintă termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013.
 
(06.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman republica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice "Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia", Axa Prioritara 1 - Axa prioritara 1 - Initiativa „Locuri de munca pentru tineri”.
Actiunile planificate în cadrul AP 1 urmeaza sa fie implementate în cele trei regiuni eligibile în care rata somajului în rândul tinerilor depaseste 25%, si anume: regiunea Centru, regiunea Sud-Est si regiunea Sud Muntenia, regiuni mai putin dezvoltate, in concordanta cu Acordul de Parteneriat 2014-20202, Recomandarile Specifice de Tara privind combaterea somajului în rândul tinerilor, Strategia Nationala pentru Ocuparea For?ei de Munca 2014-2020.
Toate întrebarile legate de Ghidul solicitantului, precum si propunerile si sugestiile de imbunatatire vor fi transmise pâna la data de 14 octombrie 2015 pe adresa de email consultare.pocu@fonduri-ue.ro.
 
(02.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generala Programe Capital Uman publica în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice "Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori", axa prioritara 5 - "Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC)".
Masurile cuprinse vor contribui, în principal, la îndeplinirea obiectivului-țintă asumat în cadrul PNR, acela de reducere cu 580.000 a numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială până în 2020, precum şi a obiectivelor asumate în domeniul ocupării forței de muncă, educației şi al sănătății.
Toate întrebările legate de Ghidul solicitantului Condiții Specifice, precum şi propunerile şi sugestiile de îmbunătățire vor fi transmise până la data de 12 octombrie 2015 pe adresa de consultare.pocu@fonduri-ue.ro.
 
(01.10.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman publică Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015 pentru Programul Operațional Capital Uman (2014-2020).
Acesta va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial a ordinului ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru Programul Operațional Capital Uman (2014-2020).
 
(17.09.2015) Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Călărași in cadrul proiectului Deplasări OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia ", a prelungit perioada de implementare a proiectului de la 20 la 25 luni, conform Actului adițional nr. 2.
Valoarea totala a proiectului a rămas neschimbata fiind de 353.956,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila de 265.467,00 lei . citeste mai mult
 
(16.09.2015) MFE- DGPCU publica Instructiunea 109/16/09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea închiderii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Instructiunea 109/16 Septembrie 2015
 
(07.09.2015) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a achizitionat servicii de asistenta tehnica pentru verificarea la fata locului a proiectelor multiple finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, prin procedura achiziție norma interna, in cadrul proiectului  POSDRU 7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/8, „Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistență tehnică, Domeniul Major de Intervenție 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/8.
Număr contract: 10459 / 07.09.2015
Valoare contract: 117.000 lei fara T.V.A.
Prestator: S.C. Forum Group S.R.L.
 
(02.09.2015) MFE - DG PCU publica Ghidul Solicitantului Condiții Generale 2015 pentru Programul Operational Capital Uman (2014-2020) - varianta revizuită în urma procesului de consultare publica. In vederea definitivării acestui document, MFE - DG PCU organizează o sesiune de dezbateri cu toți factorii interesați, în data de 7 septembrie 2015, ora 14.00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferințe, parter). Organizațiile interesate sunt invitate sa nominalizeze un reprezentant care sa participe activ la dezbateri. Nominalizarile pot fi transmise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, pâna la data de 4 septembrie 2015.
Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generala Programe Capital Uman adreseaza mulțumiri tuturor celor care au transmis sugestii/propuneri de îmbunatățire a documentelor publicate spre consultare și/sau au participat la sesiunea de dezbateri organizată în data de 5 august 2015. Aici puteti gasi centralizatorul propunerilor primite din partea dumneavoastră, cu raspunsurile DG PCU.
 
(31.08.2015) MFE - Secretariatul permanent al CM POCU organizat la nivelul Directiei Generale Programe Capital Uman, in acord cu prevederile Regulamentul de organizare si functionare (ROF) a CM POCU 2014-2020, art.Art. 7 – "Reuniunile CM", alin. (13) publica Minuta reuniunii CM POCU din data de 20 Mai 2015, precum si Sinteza deciziilor luate in cadrul acestei reuniunii.
 
(26.08.2015) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul cu titlul: “Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate de OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale,, finanțat prin Contractul de finanțare nr. POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU SM/10 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman.
Valoarea totala a proiectului este de 3.342.927,50 lei din care 2.507.195,63 lei reprezintă asistența financiară nerambursabila.
Durata de implementare a proiectului: 12 luni
Proiectul vizează sprijinirea sistemului de remunerare și motivare a personalului din structurile publice cu atribuții în gestionarea  instrumentelor structurale – Obiectivul Convergență, în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului și implementării POSDRU 2007 – 2013.
 
(21.08.2015) ANUNT SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU ACTIVITATEA DE VERIFICARE LA FATA LOCULUI A PROIECTELOR MULTIPLE FINANTATE DIN FSE IN CADRUL POSDRU 2007-2013
Organismul Intermediar Regional Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia  organizează în data de 28.08.2015 o procedura de achiziție, Norma interna, în vederea achiziționării de servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor la fata locului a proiectelor multiple finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistenţă tehnică, Domeniul Major de Intervenţie 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/8.
Titlul proiectului: „Asistenta tehnica pentru activitatea de verificare la fata locului a proiectelor multiple finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013”.
Criteriul de atribuire al contractului de servicii : “prețul cel mai scăzut”
Termen limită de depunere a ofertelor: 28.08.2015, ora 12,00
Data limită pentru solicitare clarificări: 25.08.2015
Data limita pentru răspuns la clarificări :27.08.2015
Deschiderea ofertelor: 28.08.2015, ora 13,00
Caietul de sarcini pentru ofertanți poate fi descărcat de pe pagina de web www.fsesudmuntenia.ro sau poate fi solicitată la Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi, între orele 8,00 – 16,30 în zilele de Luni până Joi şi  08,00 - 14,00 în ziua de Vineri. Persoană de contact: Georgian Gandea, tel: 0242 314042, fax 0242 314431. Caiet se sarcini
 
(12.08.2015) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a achizitionat un  autoturism, prin procedura achiziție directă on-line, in cadrul proiectului  POSDRU 7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/7, ”Achizitionarea unui autoturism necesar pentru realizarea activitatilor specifice de catre OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistență tehnică, Domeniul Major de Intervenție 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/7.
Număr comanda: 8571 / 05.08.2015
Valoare contract: 77.103,46 lei inclusiv T.V.A.
Prestator: S.C. Condorul S.A.
 
(11.08.2015) MFE - Directia Generala Programe Capital Uman publica Regulamentul de organizare si functionare (ROF) a CM POCU 2014-2020, actualizat in acord cu rezultatul procedurii de consultare scrisa a membrilor CM POCU si decizia DG CPU nr. 131/2015, de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si de abrogare a deciziei nr. 74/20.05.2015.
 
(11.08.2015) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a atribuit contractul de prestări servicii având ca obiect “Asistență tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU Sud Muntenia”, prin procedura achiziție directă on-line.
Sursa de finanțare este asigurată prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistență tehnică, Domeniul Major de Intervenție 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general și evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/6.
Număr contract de achiziție: 9140 / 07.08.2015
Valoare contract: 142.848 lei inclusiv T.V.A.
Prestator: S.C. Forum Group S.R.L.
 
(06.08.2015) Autoritatea de Management și Organismele Intermediare POS DRU în dialog deschis cu beneficiarii
La sfârșitul lunii mai, ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, declara: “Vreau ca AM-urile din cadrul MFE să acorde o atenție deosebită pe tot parcursul unui an dar, cu precădere, în această perioadă, întâlnirilor cu beneficiarii (…) pentru că îmi doresc să venim în continuare în sprijinul beneficiarilor, să optimizăm astfel procedurile referitoare la evaluare, selecţie, contractare, implementare, monitorizare și plată a proiectelor, să corectăm lucrurile acolo unde este cazul”.  În acest context și în continuarea întâlnirilor cu beneficiarii desfășurate la nivelul fiecărui Organism Intermediar POS DRU, Autoritatea de Management POS DRU (Direcția Generală Programe Capital Uman - MFE) și Organismele Intermediare au organizat, în perioada 21-31 iulie 2015, o serie de sesiuni de dialog la nivel regional la care au participat aproximativ 400 de beneficiari care implementează proiecte co-finanțate prin intermediul POS DRU 20017-2013. Probleme si potentiale solutii.
Aceste sesiuni au avut drept scop prezentarea rezultatelor POS DRU 2007-2013, a termenelor stabilite cu privire la închiderea programului operațional, colectarea și discutarea problemelor întâmpinate în implementarea proiectelor și a propunerilor de îmbunătățire a acesteia, precum și prezentarea noilor oportunități de finanțare din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
În ciuda dificultăților întâmpinate de beneficiari în implementarea proiectelor acestora, indiscutabil au existat și rezultate demne de menționat, acestea fiind pe scurt punctate de către directorii Organismelor Intermediare, dar mai ales de beneficiarii care au prezentat proiectele lor de succes.
Munca are genul feminin, O șansă pentru persoanele fără loc de muncă din Regiunea Sud Muntenia și Regiunea Sud Est, Fii competent pe piața muncii!, COMARU – Complex de măsuri active în rural, S.M.A.R.T- Set de Măsuri Active pentru Reorientare și Training, 100 de inimi pentru 100 de copii, PRAG - Pregătirea șomerilor in meseria de agent paza si ordine, Fii tânăr antreprenor pentru viitor!, Însoțește-ne la bordul carierei!, Măsuri active de ocupare pentru 260 persoane inactive, în căutarea unui loc de muncă, şomeri, inclusiv şomeri de lungă durată din Regiunea Vest, Judeţul Timiş, CALLCEMM- „Apelați centrul electronic de mediere a muncii’’, Antreprenoriat Rural,  MEDIA-FEM: Startul tău în televiziune, Meșterul turistic, Program dedicat reintegrării profesionale și sociale a persoanelor afectate de Tuberculoză, sunt câteva dintre proiectele prezentate.
Experții Autorității de Management au prezentat beneficiarilor calendarul stabilit pentru închiderea Programului Operațional și corespondența acestuia cu finalizarea proiectelor aflate încă în derulare. De asemenea, profitând de această oportunitate, beneficiarii au fost consultați cu privire la termenele pentru depunerea cererilor de plată și/sau de rambursare finale ce vor fi stabilite printr-o instrucțiune ce urmează a fi publicată de către AM POS DRU în perioada imediat următoare.
Beneficiarii au fost invitați la dialog, la semnalarea problemelor pe care aceștia le întâmpină pe parcursul implementării proiectelor lor, dar mai ales, la oferirea de sugestii privind potențiale soluții pentru aceste dificultăți.
În fiecare dintre cele 8 regiuni dialogul a fost activ, s-a discutat despre numărul mare de instrucțiuni emise de AM și termenele de implementare ale acestora, întârzierile survenite în procesarea cererilor de plată și de rambursare, lipsa unei abordări coerente și unitare a OI-urilor și AM-ului cu privire la diverse aspecte ce țin de implementarea prevederilor Ghidurilor Solicitantului, instrucțiunilor, legislației, etc, necesitatea unui help-desk pentru beneficiari, birocrația sporită, etc. Autoritatea de Management și Organismele Intermediare și-au însușit aspectele discutate – probleme și potențiale soluții – iar la nivelul Ministerului Fondurilor Europene au început deja demersuri spre a rezolva parte dintre acestea și mai ales, spre a evita situații similare în implementarea proiectelor ce vor fi co-finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.Întrucât beneficiarii prezenți și-au manifestat interesul asupra noului Program Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, experții Direcției Generale Programe Capital Uman au prezentat pentru aceștia și oportunitățile de finanțare din POCU 2014-2020.
Direcția Generală Programe Capital Uman își propune desfășurarea unor astfel întâlniri cu beneficiarii și potențialii beneficiari cu regularitate pentru a asigura transpunerea nevoilor acestora și experienței practice în noile documente ce vor susține implementarea proiectelor POCU 2014-2020.
Galerie foto.
 
(04.08.2015) OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia a prelungit durata de execuție a proiectului „Achiziționarea de obiecte de inventar, furnituri de birou și  materiale consumabile necesare funcționării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia” de la 19 la 24 luni. citeste mai mult
 
(03.08.2015) MFE - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2399/2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. "Promovarea culturii antreprenoriale", publicat în MO Partea I nr.577/31.07.2015.
 
(27.07.2015) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Muntenia (OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia) implementează proiectul „Asistența tehnică pentru activitatea de verificare la fața locului a proiectelor multiple finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013”, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU SM/8 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman.
Valoarea totală a proiectului este de 160.588,68 lei din care 120.441,51,00 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă.
Prin proiect se va asigura realizarea de vizite de verificare la fața locului pentru a se obține o asigurare rezonabila asupra legalității, corectitudinii și respectării reglementarilor impuse de Uniunea Europeana în utilizarea fondurilor publice și identificarea situațiilor de dublă finanțare a cheltuielilor din cadrul proiectelor multiple.
 
(20.07.2015) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Muntenia (OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia) implementează proiectul „Achiziționarea unui autoturism necesar pentru realizarea activităților specifice de către OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia”, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, în baza Contractului de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OI POSDRU SM/7 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generală Programe Capital Uman.
Valoarea totală a proiectului este de 79.000,00 lei din care 59.250,00 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă.
Prin proiect se va achiziționa un autoturism, necesar personalului OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia, în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniul managementului și implementării Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
 
(17.07.2015) MFE - AM POSDRU publica spre consulare draftul Instructiunii pentru clarificarea unor aspecte privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale.
Va rugam sa transmiteti propunerile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro, pâna la data de 22.07.2015.
 
(13.07.2015 ) ANUNT
OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA a anulat procedura servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc), organizată în data de 10.07.2015 in cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/6. Nu a fost depusă nicio ofertă.
 
(08.07.2015) Raspuns clarificări la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect ,, Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor special ( ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finanțate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivelul OIR POSDRU Regiunea Sud Muntenia organizată în data de 10.07.2015.
Raspuns clarificari
 
(03.07.2015) ANUNŢ CONCURS PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
OIR POS DRU Sud Muntenia cu sediul în Calarasi, Str.Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia dupa cum urmeaza: proba scrisă în data de 14.07.2015 , ora 10:00.
Anunț
Bibliografie
 
(01.07.2015) ANUNT SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU EFECTUAREA VIZITELOR SPECIALE (AD-HOC)
Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia organizează în data de 10.07.2015 o procedura de achizitie,Norma interna, în vederea achizitionarii de servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc).Sursa de finantare este asigurată prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistenţă tehnică, Domeniul Major de Intervenţie 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/6.
Titlul proiectului: „Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivel OIR POSDRU Sud – Muntenia”.
Criteriul de atribuire al contractului de servicii : “pretul cel mai scazut”.
Termen limită de depunere a ofertelor: 10.07.2015, ora 12,00
Data limită pentru solicitare clarificări: 06.07.2015
Data limită pentru răspuns la clarificări: 08.07.2015
Caietul de sarcini pentru ofertanti poate fi descarcat de pe pagina de web www.fsesudmuntenia.ro sau poate fi solicitată la Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi, între orele 8,00 – 16,30 în zilele de Luni până Joi şi 08,00 - 14,00 în ziua de Vineri. Persoană de contact: Georgian GÂNDEA, tel: 0242 314042, fax 0242 314431. Caiet se sarcini
 
(27.06.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Capital Uman publică Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (link). Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.
Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care să stea la baza planificării intervențiilor sprijinite prin Programul Operațional Capital Uman pentru întreaga perioadă de programare. Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmărește atingerea obiectivelor şi a țintelor programului la dimensiunea şi la termenele planificate, corelarea cu strategiile naționale relevante, precum și abordarea integrată pentru asigurarea complementarității și a valorificării sinergiilor între intervențiile care vor fi finanțate din diferitele fonduri ESI.
 
(23.06.2015) ANUNT
OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA a anulat procedura servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc), in cadrul proiectului „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/6.Conform art.209 litera a) „Au fost depuse numai oferte neconforme" din OUG 34/2006.
Vom relua in cel mai scurt timp o noua procedura de achizitie pentru serviciile mai sus mentionate.
 
(19.06.2015) MFE – DG PCU publică spre consultare următoarele documente pentru Programul Operaţional Capital Uman:
1.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Generale 2015 – draft
1.2 Ordinul de cheltuieli eligibile – draft
1.3 Contract de finanţare – draft
1.4 Acord de Parteneriat – draft
2.1 Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice nr.1/2015 – draft, Axa 1 - Inițiativa „Locuri de munca pentru tineri” si Axa 2 – „Îmbunătățirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”
2.2 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT PENTRU RECRUTAREA LUCRĂTORILOR DEFAVORIZAȚI ȘI PENTRU FORMAREA ACESTORA  „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”
2.3 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri”
Vă rugăm să transmiteți, conform formatului atașat (link document) propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea acestora, la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, până la data de 10.07.2015.
 
(10.06.2015) ANUNT SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA PENTRU EFECTUAREA VIZITELOR SPECIALE (AD-HOC)
Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia  organizează în data de 18.06.2015 o achizitie directa, în vederea achizitionarii de servicii de asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc).Sursa de finantare este asigurată prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 7 Asistenţă tehnică, Domeniul Major de Intervenţie 7.1 „Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea POSDRU”, prin Contractul de finanţare POSDRU/7/7.1/CF/OIR POSDRU SM/6.
Titlul proiectului: „Asistenta tehnica pentru efectuarea vizitelor speciale(ad-hoc) la locurile de implementare a proiectelor finantate din FSE in cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivel OIR POSDRU Sud – Muntenia”.
Criteriul de atribuire al contractului de servicii :pretul cel mai scazut”.
Termen limită de depunere a ofertelor: 18.06.2015, ora 14,00
Data limită pentru solicitare clarificări: 15.06.2015
Data limită pentru răspuns la clarificări: 17.06.2015
Caietul de sarcini pentru ofertanti poate fi descarcat de pe pagina de web www.fsesudmuntenia.ro sau poate fi solicitată la Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, Str. Portului, Nr. 2A, Calarasi, Jud. Calarasi, între orele 8,00 – 16,30 în zilele de Luni până Joi şi  08,00 - 14,00 în ziua de Vineri. Persoană de contact: Georgian GÂNDEA, tel: 0242 314042, fax 0242 314431.
Caiet de sarcini
 
(29.05.2015) ANUNŢ CONCURS PENTRU PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL
OIR POS DRU Sud Muntenia  cu sediul în Calarasi, Str.Portului, nr.2A, organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut al funcţionarilor publici din cadrul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia dupa cum urmeaza:
- proba scrisă în data de 29.06.2015 , ora 10:00.
- interviul în data de 02.07.2015, ora 14:00.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operational  Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia in termen  de 20 zile de la data afisarii anuntului privind organizarea concursului de promovare.
Anunt
Bibliografie
 
(28.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU anunta publicarea în Monitorul Oficial, in data de 27.05.2015, a Ordinului privind aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 190 "Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, finantata din AP 1 „Educatia si formarea profesionala în sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”, DMI 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate”
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 12.06.2015, ora 10.00, pâna în data de 19.06.05.2015, ora 16.00.
 
(27.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea conditiilor necesare derularii proiectelor finantate în cadrul POSDRU 2007—2013 prin prelungirea termenului de implementare”
 
(25.05.2015) MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi” – DMI 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”.
 
(25.05.2015) MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 1 la la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiectede tip grant nr. 189 „Stagii de practică pentru studenți”.
 
(22.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 190 "Educaţia şanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, finantata din DMI 1.1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis în a 16-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial a prezentului ghid, ora 10.00, până în a 23-a zi de la data publicării în Monitorul Oficial, ora 16.00.
AMPOSDRU va informa data publicarii în Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice si data închiderii sistemului informatic.
 
(22.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.2 „Competente pentru competitivitate în domeniul medical  pediatrie.
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 28 mai 2015, ora 14.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.
 
(22.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman multumeste partenerilor pentru contributiile la Metodologia de verificare, evaluare si selectie a proiectelor in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Metodologia si criteriile de selectie au fost dezbatute si aprobate in cadrul reuniunii Comitetului de Monitorizare POCU 2014-2020 din data de 20 mai 2015. Metodologia poate fi descarcata aici.
 
(18.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publică centralizatorul răspunsurilor la propunerile de modificare a Metodologiei si a criteriilor de verificare, evaluare si selectie pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, ca urmare a procesului de consultare publică lansat în data de 08.05.2015.
 
(15.05.2015) Asigurându-vă că răspunsul dumneavoastră este foarte important pentru noi, iar aspectele menționate de dumneavoastră vor fi luate în considerare pentru îmbunătăţirea proceselor gestionate de către Organismele Intermediare şi Autoritatea de Management pentru POSDRU, vă rugăm să completați chestionarul pe care il regăsiți AICIVa mulțumim pentru timpul acordat!
 
(14.05.2015) AMPOSDRU publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate, în urma procesului de evaluare și în urma procesului de soluționare a contrestațiilor, pentru următoarele cereri de propuneri de proiecte:
CPP 166 DMI 2.1 Locuri de munca subventionate
CPP 168 DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
CPP 169 DMI 6.2 Formare profesionala pentru imbunatatirea participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
CPP 170 DMI 6.3 Sanse egale si respect
CPP 171 DMI 6.4 Initiative transnationale pentru o piata inclusiva a muncii
CPP 173 DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
CPP 174 DMI 1.3 Dezvoltarea carierei didactice
CPP 175 DMI 2.1 Firme de exercitiu pentru elevi
CPP 176 DMI 3.1 Romania Start-up
CPP 179 DMI 3.2 Competente pentru competitivitate in domeniul medical – cardiologie pediatrica
CPP 180 DMI 4.1 ANOFM
CPP 181 DMI 2.2 Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii
CPP 182 DMI 2.3 Formare profesionala continua pentru angajati
 
(13.05.2015) AM POSDRU publica Errata la Instrucțiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale.
 
(11.05.2015) Autoritatea de Management pentru POSDRU publica Instructiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale.
 
(11.05.2015) Autoritatea de Management pentru POSDRU publica Instructiunea nr. 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale.
 
(08.05.2015) Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare: Metodologia si criteriile de verificare, evaluare si selectie pentru Programul Operational Capital (POCU) 2014-2020.
In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, metodologia si criteriile vor fi supuse aprobarii Comitetului de Monitorizare pentru POCU in data de 20 mai 2015.
In cazul in care aveti observatii/propuneri de modificare privind continutul documentului, va rugam sa le transmiteti prin completarea formularului, pâna la data de 13 mai 2015, ora 12.00 la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.
 
(28.04.2015) Anunt privind rezultatul procedurii de soluționare a contestațiilor depuse de candidații declarați respinși în urma procesului de selecție a membrilor comitetului de monitorizare pentru POCU 2014-2020 - 28.04.2015
Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul obținut ca urmare a analizei și soluționării contestațiilor depuse de candidații declarați respinși în urma procesului de selecție a membrilor Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020.
Lista finală a candidaților declarați admiși/respinși ca urmare a selecției membrilor CM POCU 2014-2020 este disponibilă aici.
 
(28.04.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica Ghidul Solicitantului Conditii Generale 2015.
Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):
- CPP nr 187 „Sprijin pentru doctoranzi”, finantata din DMI 1.5„Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”;
- CPP  nr 188 „Oportunitati integrate  de diminuare a parasirii timpurii a scolii”, finantata din DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii".
 
(17.04.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
- Instructiunea privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”.
 
(17.04.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 1.1 „Educatia sanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”;
Va rugam sa transmiteti pâna la data de 22 aprilie 2015, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.
 
(17.04.2015) Anunt privind rezultatul procedurii de selectie a partenerilor relevanti pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020
Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul relansarii etapei de selectie a organizatiilor membre ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (parteneri economici, sociali si societate civila), reprezentative pentru domeniile sprijinite prin acest Program Operational: promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; combaterea oricarei forme de discriminare; educatie si formare profesionala in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii, promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor.Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea formularului de intentie, au fost inregistrate 52 de candidaturi. In baza prevederilor Acordului de Parteneriat 2014-2020, a fost selectat un numar de 14 organizatii (Lista prealabila a candidaturilor declarate admise/ respinse, este disponibila aici).Contestatiile pot fi inregistrate in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Bd. Ion Mihalache nr.15-17, Tower Center, sector 1, Bucuresti.In urma analizarii si solutionarii eventualelor contestatii, va fi stabilita lista finala cu cele 14 organizatii care vor face parte din  Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020.
 
(07.04.2015) AM POSDRU publică Instrucțiunea nr. 106/07.04.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.
 
(06.04.2015) AMPOSDRU anunta ca sistemul ActionWeb nu va fi operational in perioada 06.04.2015, ora 22.00 - 07.04.2015, ora 10.00, din cauza efectuarii unor operatiuni de mentenanta.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente create si va multumim pentru întelegere.
 
(30.03.2015) - Anunț privind selecția partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional „Capital Uman” (2014-2020)
Ministerul Fondurilor Europene relansează procesul de constituire a Comitetului de monitorizare pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 (CM POCU 2014-2020). CM POCU 2014-2020 va fi structura națională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Programul operațional „Capital Uman“ 2014-2020 care se va reuni pe parcursul întregii perioade de programare pentru a examina implementarea programului și progresele înregistrate în îndeplinirea acestuia. Detalii despre rolul și activitatea comitetului sunt prezentate în proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a CM POCU 2014-2020.
În vederea selectării unor parteneri reprezentativi și implicați ca membri ai comitetului, Ministerul Fondurilor Europene invită organizațiile interesate din rândul partenerilor economici și sociali, organismelor reprezentând societatea civilă să își exprime interesul pentru participarea la CM POCU 2014-2020, prin completarea formularului de intenție și transmiterea acestuia pe adresa secretariatcm.pocu@fonduri-ue.ro. Menționăm că, în cadrul acestui proces vor fi selectate 14 entități, având în vedere prevederile Acordului de parteneriat referitoare la ponderea partenerilor sociali în cadrul CM (40%).
Termenul limită pentru transmiterea formularului completat este  6 aprilie 2015.
Doar formularele de intenție transmise în intervalul 31 martie – 6 aprilie 2015 vor fi supuse procesului de evaluare, candidaturile transmise în sesiunea anterioară de selecție nemaifiind considerate valabile.
În cadrul procesului de selecție, Autoritatea de Management pentru Programul operațional „Capital Uman” 2014-2020 va avea în vedere asigurarea unei reprezentări echilibrate a domeniilor relevante pentru implementarea programului operațional precum și reprezentativitatea, expertiza și experiența organizațiilor selectate, acestea urmând să fie implicate activ în coordonarea strategică. Autoritatea de management precizează totodată că, în cazul în care partenerii sociali sau organismele care reprezintă societatea civilă fac parte dintr-o organizație de tip confederativ general/sectorial, nu vor fi luate în considerare formularele de intenție transmise individual de către membrii acestora. De asemenea, nu se vor accepta solicitările de includere în CM a instituţiilor pentru care au fost înregistrate şi dovedite fraude în ceea ce priveşte gestionarea de fonduri publice sau fonduri europene în perioada de programare 2007-2013.
In urma finalizării procesului de selecţie a organizaţiilor, MFE prin AM POCU, va solicita nominalizarea participanţilor la Comitetul de Monitorizare în termen de 2 zile lucratoare.
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
Criterii de selecție a partenerilor relevanți din mediul economic, social şi din societatea civilă pentru CM PO CU 2014 – 2020.
Ghidul de constituire a CM POCU 2014-2020.
 
 (30.03.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publică spre consultare:
-Schița Ghidului Solicitantului Condiții Generale 2015;
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 1.5 „Sprijin pentru doctoranzi”;
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 2.1 „Stagii de practică și Start Primul loc de muncă”;
- Schița Ghidului Solicitantului Condiții Specifice DMI 2.2 „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii”.
Vă rugăm să transmiteți până la data de 3 aprilie 2015, ora 12.00, propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.
 
(30.03.2015) Autoritatea de Management anunta reluarea procesului de selectare a organizatiilor pentru formarea Comitetului de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014 -2020, ca urmare a aparitiei unor erori tehnice in procesul de transmitere a candidaturilor.
Procesul de selectie va fi reluat in perioada imediat urmatoare.
 
(27.03.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare urmatoarele instructiuni:
- Instrucțiune privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”;
- Instrucțiune privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare şi de modificare a contractelor de finanţare POSDRU (revizuita) si Anexe;
- Instrucțiune privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU (revizuita) si Anexe.
Manual AW
Va rugam sa ne transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente pâna la data de 31.03.2015, ora 12.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.
 
(26.03.2015) - Anunt privind rezultatul procedurii de selectie a partenerilor relevanti pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020
Ministerul Fondurilor Europene face public rezultatul etapei de selectie a organizatiilor membre ale Comitetului de Monitorizare a Programului Operational „Capital Uman” 2014-2020 (parteneri economici, sociali si societate civila), reprezentative pentru domeniile sprijinite prin acest Program Operational: promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; combaterea oricarei forme de discriminare; educatie si formare profesionala in vederea dobandirii de competente si a invatarii pe tot parcursul vietii, promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor.
Pana la termenul limita stabilit pentru depunerea formularului de intentie, au fost inregistrate 57 de candidaturi.
In baza prevederilor Acordului de Parteneriat 2014-2020, a fost selectat un numar de 14 organizatii (Lista prealabila a candidaturilor declarate admise/ respinse, este disponibila aici).
Contestatiile pot fi inregistrate in termen de 3 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, Bd. Ion Mihalache nr.15-17, Tower Center, sector 1, Bucuresti.
In urma analizarii si solutionarii eventualelor contestatii, va fi stabilita lista finala cu cele 14 organizatii care vor face parte din  Comitetul de Monitorizare a Programului Operational Capital Uman 2014-2020.
 
(19.03.2015) AMPOSDRU publica instructiunea nr. 104/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare si de modificare a contractelor de finantare POSDRU.
Anexe
 
(19.03.2015) AMPOSDRU publica instructiunea nr. 103/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU.
Anexe
Manual ActionWeb
 
(12.03.2015) AM POSDRU anunta publicarea în Monitorul Oficial nr 151/02.03.2015, a Ordinului ministrului fondurilor europene nr 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absortiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.
 
(10.03.2015) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud Muntenia implementează proiectul “Asistență tehnică pentru efectuarea vizitelor speciale (ad-hoc) la locurile de implementarea proiectelor finanțate din FSE în cadrul POSDRU 2007-2013, proiecte monitorizate la nivel OIR POSDRU Sud Muntenia”, cofinanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013,în baza Contractului de finanțare POSDRU/7/7.1/CF/OIPOSDRUSM/6 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru  Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Valoarea totala a proiectului este de 160.157,00 lei din care 120.118,20 lei reprezintă asistența financiară nerambursabila.
Durata proiectului: 9 luni citeste mai mult
 
(04.03.2015) Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud  Muntenia anunta ca in data de 31.01.2015 s-a finalizat proiectul implementat la nivelul OIRPOSDRU regiunea Sud Muntenia:
PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENŢĂ TEHNICĂ
Axa Prioritară: 1. Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale şi coordonarea programelor
Domeniul major de intervenţie: 1.1 Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale
Beneficiar: OIRPOSDRU REGIUNEA SUD MUNTENIA
Contract de finanţare din Instrumente Structurale Nr.CTRF 1.1.100/09.04.2012
Cod SMIS 41353
TITLUL PROIECTULUI: „Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE Regiunea Sud Muntenia, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”
LOCAŢIA PROIECTULUI :ROMÂNIA Regiunea SUD - MUNTENIA
Judeţul CĂLĂRAŞI Localitatea CĂLĂRAŞI
OBIECTIVUL PROIECTULUI :Proiectul are ca scop sprijinirea sistemului de remunerare şi motivare a personalului din structurile publice cu atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale – Obiectivul Convergenţă.
Perioada de executie a proiectului :38 luni
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 3.131.508,90 LEI
Valoare eligibilă: 3.131.508,90 LEI  (finanţare nerambursabilă şi cofinanţarea proprie a Beneficiarului sau cofinanţarea publică solicitată)
Din care:
-valoarea asistenţei financiare nerambursabile: 2.661.782,57 lei
-valoarea cofinanţării proprii a beneficiarului: 469.726,33 lei
 
(04.03.2015) Ministerul Fondurilor Europene demarează procesul de constituire a Comitetului de Monitorizare pentru Programul operațional Capital Uman 2014-2020 (CM POCU 2014-2020).
Document atasat: formular de intentie.
 
(18.02.2015) AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate" (DMI 5.1) si pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 184 "Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural" (DMI 5.2).
În cursul zilei de 18.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.
Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare până la sfârsitul zilei, vor contacta AMPOSDRU la adresa evaluare183.posdru@fonduri-ue.ro, respectiv evaluare184.posdru@fonduri-ue.ro.
Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.
Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este luni, 23 februarie 2015, ora 16.00.
Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este luni, 23 februarie 2015, ora 16.00.
 
(02.02.2015) AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare aprobate pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 "Romania Start-Up" (DMI 3.1).
În cursul zilei de 02.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în faza B si solicitantii cererilor de finantare aprobate vor primi scrisoarea de informare.
Solicitantii ale caror cereri de finantare nu primesc scrisoare de informare vor contacta AMPOSDRU la adresa evaluare176.posdru@fonduri-ue.ro
Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, Tower Center, Bulevardul Ion Mihalache, nr.15-17, Sector 1, Bucuresti.
Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a documentului la registratura AMPOSDRU este joi, 05 februarie 2015, ora 16.00.
Pentru contestatiile transmise prin posta sau prin curier, data limita de transmitere este joi, 05 februarie 2015, ora 16.00.
 
(02.02.2015) AMPOSDRU publica lista cererilor de finantare care au fost respinse în Faza A, pentru Cererile de propuneri de proiecte nr. 183 „Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, DMI 5.1. si 184 „Masuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, DMI 5.2.
În cursul zilei de 02.02.2015, solicitantii ale caror cereri de finantare au fost respinse în Faza A vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/adresele de e-mail precizate în cererea de finantare. Solicitantii ale caror cereri de finantare se regasesc în lista atasata, dar nu au primit Scrisoarea de informare, vor contacta AMPOSDRU la adresele de e-mail: evaluare183.posdru@fonduri-ue.ro, respectiv evaluare184.posdru@fonduri-ue.ro.
Solicitantii ale caror proiecte au fost respinse pot contesta decizia de respingere.
Contestatia se poate depune personal în zilele lucratoare sau poate fi transmisa prin curier/posta, numai la registratura MFE AMPOSDRU, la adresa: B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17 (parter), sector 1, Bucuresti.
Pentru contestatiile depuse personal, data limita de înregistrare a contestatiei la registratura AMPOSDRU este joi, 05 februarie 2015, orele 16.00.
 
(23.01.2015) In conformitate cu masurile preventive anticoruptie prevazute in Strategia nationala anticoruptie 2012-2015 si cu normele Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, va informam ca  la nivelul OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia, pe parcusul anului 2014 nu au fost primite bunuri cu titlu gratuit cu prilejul actiunilor de protocol in exercitarea funcției publice.
 
(21.01.2015) Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU publica spre consultare:
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii"
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.3 "Acces si participare la FPC"
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale"
- Schita schemei de ajutor de minimis asociata Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 3.1 Va rugam sa transmiteti pâna la data de 10 februarie 2015, ora 12.00, propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.
 
(20.01.2015) MFE - AM POSDRU publica spre consultare schita Ordinului privind aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU 2007-2013.
Va rugam sa ne transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestui document pâna la data de 23.01.2015, ora 12.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.
In acest sens, va rugam sa consultati urmatoarele documente:
Ordinul privind aprobarea modificarilor contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin POSDRU 2007 - 2013.
Notificarea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se afla în implementare finantate prin POSDRU 2007 – 2013
 
(15.01.2015) Pentru a veni în sprijinul potentialilor beneficiari in procesul de incarcare si transmitere a cererilor de finantare in sistemul ActionWEb, respectiv cu privire la modalitatea corecta de completarea a campurilor din TAB-ul "PARTENERI", AMPOSDRU publica Tutorialul pentru completarea Tab-ului PARTENERI.
 
(08.01.2015) MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte
nr. 180 – DMI 4.1 „Calitate în serviciile de ocupare”.
MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte
nr. 185 – DMI 6.2 „Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii”
 
(07.01.2015) MFE - AM POSDRU publica spre consultare Recomandari privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale” si Instructiunea privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii  contractelor de finantare POSDRU.
Va rugam sa ne transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastra privind îmbunatatirea acestor documente pâna la data de 9.01.2015, ora 16.00, la adresa de e-mail consultare.posdru@fonduri-ue.ro.
Consultati urmatoarele documente utile:
Instructiune Monitorizare
Anexe
Recomandari
Actionweb - plan activitati
Actionweb - grup tinta
Actionweb - manual
Metodologie conciliere legea 284
Metodologie conciliere contestatii
Anexa 29 pentru cererea de plata
 
(05.01.2015) MFE - AMPOSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 186 "Competente pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, tesuturi si celule" finantata din DMI 3.2.
Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 6.01.2015, ora 10.00, pâna în data de 21.01.2015, ora 16.00, sau pâna la momentul depunerii cererii de finantare de catre solicitant.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunteți aici: Acasa / Anunțuri / Anunțuri 2015